Zona nebezpeeenstva vybuchu

https://varico-f.eu/sk/VaricoFix - ©peciálna formulácia pre kàèové ¾ily!

®e na urèitom mieste sami µahko výbu¹né látky, vhodné mno¾stvo kyslíka alebo oxidaèné èinidlo, a efektívna zapaµovanie, je mo¾né hovori» o ¹pecifikované výbu¹nej atmosféry.Systém HRD je ¹týl, ktorý sa pou¾íva na potlaèenie výbuchu.

Jeho vykonanie je zalo¾ené na poslednom, ktorý zaznamenáva poèiatoènú fázu výbuchu a potom ju zabraòuje. Eliminuje ne¾iaduce zvý¹enie tlaku v chránenom zariadení.Tento systém zaruèuje bezpeènos» a odstraòuje ¹kody.Vyznaèuje sa testovanými a dobrými technológiami, vysokou spoµahlivos»ou a rýchlou reakciou systému. Jeho výhodou je zároveò to, ¾e pripú¹»a, ¾e je tie¾ mimo, je »a¾ké pri manipulácii a preprave, je tie¾ jednoduchá a silná mo¾nos» nahradi» komponenty po aktivácii systému. Prispôsobenie je prispôsobené po¾iadavkám klienta.Cylinder hrd je valec s ochranou proti výbuchu. Ide predov¹etkým o úplnú a èastú metódu protivýbu¹iek.Tieto valce sa najèastej¹ie pou¾ívajú na pomoc prístrojov, nádr¾í, potrubí a potrubí, v ktorých sa vyskytujú prach, hybridné zmesi a plyny v akomkoµvek odvetví priemyslu.K dispozícii sú tie¾ vynikajúcou ochranou proti explózii kamery, ako sú silá, filtre, cyklóny, mixéry, su¹ièky a granulátory, kde sú horµavé, výbu¹né koncentrácie.Tieto valce majú hrd nádr¾ s chladiacim prostriedkom uzavretým pomocou bezpeènostnej dosky. Pod detonátorom je umiestnená za reznou ¹pirálou. Aktivuje sa pomocou riadiacej jednotky a doska sa veµmi krátko odre¾e ¹pirálou.Tvoria zmes prá¹ku, ktorá po striekaní na danom mieste zni¾uje tlak výbuchu neutralizáciou pra¹nej výbu¹nej atmosféry.V prípade farmaceutických rastlín alebo potravinárskeho priemyslu, kde sa zvy¹ujú hygienické po¾iadavky, sú umiestnené hrdlové fµa¹e pou¾ívajúce vodnú paru. Sú vyrobené z vody, ktorá sa plní nad bod varu. Keï sa vytvorí ventil, dochádza k poklesu tlaku a voda sa otevíra a objekt okam¾ite konèí parou. Tieto valce sa vyrábajú spolu s radou ATEX.