Zavislos czerniewice

Niektorí µudia mô¾u mylne myslie», ¾e rôzne formy závislosti sa vz»ahujú iba na neobmedzenú spotrebu psychoaktívnych látok. A pre milióny µudí je oslabujúcou závislos»ou pokraèujúca kon¹trukcia internetu. Závislos» od internetu poèíta s denným, hodinovým prehliadaním stránok World Wide Web a rozsiahlou prácou na rôznych sociálnych sie»ach. To má za následok, ¾e nielen zdôrazòovanie (oddelením od problémov ka¾dodenného ¾ivota, ale aj pejorativne pre jeho prácu v reálnej realite.

Tento fenomén je stále relatívne novýÈasto závislos» na internete spôsobuje poruchy v psycho-fyzickej skupine a oslabuje schopnos» interpersonálnej komunikácie a ekonomickej efektívnosti jednotlivca. Napriek tomu, ¾e závislos» na internete je stále v Poµsku stále dos» javom a stále je nedostatok peòazí na financovanie seriózneho výskumu tohto ochorenia, v¹etky informácie vyzerajú ako obrovský rozsah tohto vá¾neho javu. Lieèba patologickej preocupy s virtuálnym svetom je podobná úspe¹nosti lieèby iných závislostí. Prvým krokom je prizna» sa k zneu¾itiu internetových zdrojov. Potom sa musíte pokúsi» obmedzi» pou¾ívanie webových stránok.

Ako reagujú pacienti?Moderácia je indikovaná v celej sfére ¾ivota. V poslednej skutoènosti zaèína závislos», keï sa koná zdravý rozum. Psychologické úèinky naru¹enia èasových pomerov súvisiacich s èasom stráveným na internetových kartách sú poruchy neverbálnej a slovnej komunikácie a depresie spôsobené nedostatoènou integráciou do internetu. Závislos» sa systematicky stáva zo sociálneho ¾ivota. Ich virtuálna oblas» sa stáva ich imaginárnym virtuálnym rovinou. Jeho nenaplnené zdroje úplne absorbujú èas, niekedy narú¹ajú prirodzený denný cyklus odpoèinku a ochrany. Potom je pre narkomanov pomerne nepriaznivý, preto¾e tie¾ vylieèi koncentráciu hormónov, glukózy a ïal¹ích dôle¾itých látok pre dobré fungovanie tela. Internetová závislos» ovplyvòuje zamestnancov vo v¹etkých vekových skupinách. Preto by mal kontrolova» mno¾stvo èasu stráveného v stavebníctve, aby od jeho internetového u¾ívateµa nevy¾adoval, aby sa nestal sie» alkoholikom.