Vyvoj technologie ziskavania trkoveho kameniva z pod vodou

V poslednej dobe, spolu s pokrokom v technológii, aktivity, ktoré boli »a¾ké a¾ do poslednej minúty sa zastavia reálne. V¹etko vïaka obrovskému pokroku, ktorý sa koná cez noc v poµských oèiach.

Catch Me, Patch Me!

Nikto nie je prekvapený rozhovormi, ktoré sa uskutoènili s pou¾itím mobilného telefónu - ba - pre generácie narodené v posledných desiatkach rokov, je nedostatok mobilného telefónu krásne nemo¾né si predstavi». Preto tento vlajkový príklad ukazuje transformáciu, ktorá je va¹a.

Technologický rozvoj je v¹ak aj vznikom stále väè¹ieho mno¾stva rôznych zariadení ka¾dodenného ¾ivota, ako aj postupné zdokonaµovanie vecí, ktoré u¾ dlho existujú. Prípadom mô¾e by» kamera známa z mnohých desa»roèí. V súèasnosti sú trendy tohto ¹týlu audiovizuálnej techniky poháòané trendmi v ich postupnej miniaturizácii. Preto zaobchádza predov¹etkým s pohodlím ich pou¾ívania, èo ich robí kedykoµvek jednoduch¹ími.

Miniaturizácia, ktorá nie je ka¾dému venovaná, má svoj vlastný individuálny prvok - mô¾e ohrozi» pocit súkromia. Akým spôsobom sa bude pýta» zvedavý skeptik. Napríklad, napríklad namontovaním kamier na miesta, ktoré si nemysleli na mo¾nos» montá¾e obrazových rekordérov do nich.

Mikroskopické kamery, preto¾e sme u¾ pri¹li do takého stavu miniaturizácie, mô¾u by» slab¹ie ako hlava hlavy. Vïaka tomu vytvárajú vïaèný kvázi ¹pioná¾ny nástroj. Je to len fikcia pre obyèajných µudí. Ak v¹ak vezmeme do úvahy mo¾nos» zaznamenania takejto kamery takou kamerou, ktorej úèastníci by nechceli, aby niekto vedel o jej existencii, potom na akúkoµvek hypotézu dopadá trochu iné svetlo.

Mikroskopická registrácia obrazu mô¾e by» dokonca pre ekonomickú inteligenciu, prezeranie man¾ela, ktorý je podozrivý z nevernosti alebo sledovania èasu v konkrétnom meste ako alternatívne monitorovanie. Bez akéhokoµvek dôvodu bude pou¾itie mikroskopickej kamery u¾itoèným nástrojom na zaznamenávanie snímok v¹ade, kde tradièná bunka nemô¾e existova».