Vyvoj technologie wikipedia

https://prosta-pst.eu/sk/

Veµmi silný rast v oblasti technológií znamenal, ¾e dne¹né pokladnice veµa rôznych funkcií, ktoré nielen umo¾òujú záznam predaja, ale tie¾ uµahèujú riadenie spoloènosti, a to aj zlep¹i» slu¾by zákazníkom, zní¾i» èas potrebný na inventári, umo¾òujú úplnú kontrolu nad prácou pokladníka, as e¹te kontrolou zásob.

Cash Novitus vyznaèuje vysokou funkènos»ou, vedia viac ako oni v¹etci pracujú s celým radom zariadení, mô¾ete sa pripoji» k nim napr. PC, èítaèka èiarových kódov, èítaèkou magnetických kariet a èítaèka èipových kariet, terminál platobné karty a elektronické meradle. Struène povedané, dne¹né pokladne sú priµahlé k prenájmu oveµa nebezpeènej¹ie ako tie elektronických zariadení Niekoµko rokov tie¾ tak zlo¾itú kon¹trukciu.

Ktoré vlastnosti registraèných pokladníc sú charakteristické? Zvyèajne pokladáme pokladnièné pokladnice do dvoch skupín - pokladní registraèné pokladne v elektronickej podobe, pokladnièné registraèné pokladne, známe aj ako poèítaèové registraèné pokladne. Tieto dva spôsoby pokladnièných automatov majú veµa mo¾ností, ktoré sú odvodené od ich technických parametrov. Èo najjednoduch¹ie rie¹enie, pokladnice ERC majú extrémne obmedzené mo¾nosti roz¹írenia a kon¹trukcie v kontakte s menami POS a navy¹e poskytujú obmedzený názor a natrvalo in¹talovaný softvér. Pamä» RAM platná pre registraèné pokladne ERC má kapacitu od 1 do 8 MG, tak¾e po niekoµkých rokoch pou¾ívania nie je v súèasnosti k dispozícii a je µahko komunikova». Existuje e¹te jeden zaujímavý rozdiel - aj keï máme mo¾nos» pripoji» ïal¹ie periférne zariadenia do meny ERC, vrátane poèítaèa, v poèítaèovom programe nie je ïal¹í predaj - slu¾bu pokladníka potrebujeme a¾ do posledného.

Medzi pokladòami ERC rozli¹ujeme:- prenosná hotovos» - malá veµkos» a malý rozsah funkcií. Existujú posledné nástroje urèené okrem iného pre pou¾ívateµov, ktorí dávajú potvrdenia, ktorých obsah sa opakuje.- jednokomorové pokladne - mô¾u robi» viac ako len mobilné registraèné pokladne, mô¾ete ich pripoji» napríklad na váhu, poèítaè a navy¹e èítaèku kódov, okrem tejto mo¾nosti mô¾ete zmeni» ich kon¹trukciu.- systémové pokladnice - sú vybavené väè¹ími podnikmi, v ktorých je veµa hotovosti.

Pokladnièné pokladne POS - sú technologicky pokroèilou skupinou nahrávacích zariadení. Samozrejme, ¾e by bolo rozhodnuté, poèítaèov, ktoré sú prispôsobené pre zaznamenávanie obratu, a dokonca aj vykonávanie niekoµkých ïal¹ích funkcií, ktoré sú spojené s skladovanie tovaru a ich predaja rovnako.