Vymena kotuea na fiskalnej pokladnici ostra

Ako v¹ak viete, existujú zlyhania. Aj v úspechu pokladnice. Stalo sa mi to. Chcela ju nahradi» a zistila som, ¾e sa stavia len veµmi málo prípadov, o ktorých som netu¹il. Najprv - jednoduché zlyhanie, ktorého slu¾ba nie je dostatoène opravená alebo zlyhanie fi¹kálnej pamäte. Zistil som, ¾e je to veµmi zriedkavé. Tak¾e si mô¾ete preèíta» pred daòovým úradom, potom si vymeni» pamä». A èo ak je dodatoèné èítanie?

Potom by sa zariadenie malo odosla» výrobcovi a vykona» laboratórne èítanie. Kedy u¾ je uvedená výmena hotovostného registra? No, keï bola pamä» plná. Ka¾dá pamä» má v¹ak men¹í priestor. Celkovo fi¹kálna suma závisí od poètu denných prehµadov. Tu, ako u¾ - èítame pred daòovým úradom a potom - vymieòame si pamä». E¹te jedna situácia, keï je výmena pokladníka naliehavá, mení daòové identifikaèné èíslo. To mô¾e ¾i» poèas transformácie spoloènosti. Toto èíslo existuje, preto¾e je natrvalo zadané do pamäte. A tu by ste si ju mali preèíta» aj pred daòovým úradom. Musí sa vyplni» príslu¹ný doklad a zamestnanec musí vyplni» správu o takomto èítaní. Ale mô¾eme získa» pamä» a pomenova» ju ...? Koniec koncov, nie! Takúto náhradu mô¾e vytvori» iba výrobca. Samozrejme, ak si kúpili peniaze v jednoduchom obchode - v¹etci sa èasto zapájajú, preto¾e majú webové stránky. bohu¾iaµtakáto zmena mô¾e trva» aj niekoµko dní. Po výmene pamäte musí by» zariadenie znovu naprogramované. V takomto prípade musí by» registrácia pokladne & nbsp; na daòovom úrade znovu vykonaná. & Nbsp; Trvá to veµa èasu, èo ¹etríme, ak si kúpime pokladnièku na optimálnom mieste.V¹etky elektronické pokrmy sú nespoµahlivé a nemyslie» si na poslednú my¹lienku. Musíme sa nauèi» rás» a kona» s ním. Musíme tie¾ vedie», èo robi», ak dôjde k takémuto zlyhaniu. Najlep¹ou cestou je zavola» do miestnosti, kde sme kúpili hotovos» a opýta» sa "èo je veµmi"? Na svadbe bude viac a viac takýchto obchodov uµahèi» pre nás prekona» ná¹ problém.