Vlasy na novorodenom na zadnej strane

Moja neter sa ráda pobaví s vlasmi, v¾dy si ju mô¾ete vyèíta», vyèesa» ju a vies» ju. To je v tomto predmete poch³onniêta, museli mi, ¾e v¹etko sa zdalo dokonale schopní zlep¹i» jednu vrkôèik pä»krát, stále to ukladá úklony vlasov alebo pracky nie je zapojený. Veµmi drahé ¹koly hrajú a pripravujú sa na ne. Jej posledná tvorba, Princes Joker, sa v¹ak sna¾í vtipne a vy¾aduje perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja matka vyplienila pár prekliatin s lukom. Po chvíli táto krásna dievèatko povedala nie, nie a e¹te nie raz. Bude to peknej¹ie èaka» v zámkach .... tak to zaèalo. Polhodinové riadenie a kombinovanie. Vyzerala krásne ako dôle¾itá kráµovná. Len potom, ako si hostia s rozmaznanými dievèatami pomerne rýchlo zmenili názor. Neberieme do úvahy, ¾e na zaèiatku tvorby uplynulo menej ne¾ dve hodiny. Prekvapivo .... úplne zmenil víziu, a jej reè sa deje v okamihu, ako je "noooo, nemám rád, nespomínam si, ako princezná ako ona veµmi podriadený." Spýtala sa nového úèesu a vlasy v tvári naplnenej koky. Na¹»astie, ako som písal predtým, teraz máme mo¾nos» upínaním vlasy i¹la úplne to isté nás veµmi rýchlo. Jej matka, od druhej strany, od nasledujúceho a za pár minút bola vynikajúca.

https://neoproduct.eu/sk/hammer-of-thor-efektivny-sposob-ako-neustale-byt-pripraveny-na-lasku/

Èo odporúèate vlasy?