Vakuove obaly na obleeenie

Niektorí vedomí spotrebitelia sa èudujú, èo je to v¹etko vo vákuovom balení? Zabraòujú im, aby sa vzdali výrobkov uzatvorených z výroby, zvyèajne potravinárskych výrobkov, vïaka èomu si mäso, klobásy a mlieène výrobky zachovajú svoju silu a nie sú citlivé na skreslenie. Stále viac sú k dispozícii vákuové obalové nástroje a nádoby na domáce pou¾itie.

V¹eobecne povedané, vákuové balenie je chráni» potravín vzduchom, ktorý je najvýznamnej¹ou príèinou trávenie potravy. Vákuum mô¾e by» balený potravinárskych výrobkov, za pou¾itia trieda ¹peciálnej stre¹né ta¹ky alebo vákuové nádoby, ku ktorej je uzáver nevyhnutný nástroj pre vákuové balenie (zváranie alebo vákuové balenie, v prípade, ¾e podtlakové nádr¾e pre domáce u¾itoèné ruène by» zvlá¹tne èerpadlo na uµahèenie uzavretiu vákuovej nádobe .

Odstránenie prívodu vzduchu pri vysávaní jedla vedie k zachovaniu kon¹trukcie, farby a prísady. Vákuové balenie tie¾ predl¾uje skladovanie potravín. V prípade výrobkov, ktoré sa majú pozorova» pri izbovej teplote, mô¾e by» trvanlivos» takýchto výrobkov predå¾ená a¾ ¹tyrikrát - v prípade úspechu chleba od 2-3 dní sa doba skladovania predl¾uje na 7-8 dní, pre voµné výrobky, ako je káva alebo èaj, doba skladovania 2 a¾ 3 mesiace sa predl¾uje na 12 mesiacov. Vybrané druhy mäsa ulo¾ené v chladnièke vïaka pou¾itiu vakuového obalu je mo¾né umiestni» aj na 60 dní. Zmrazené výrobky, ktorých trvanlivos» zvyèajne dosahuje 6-12 mesiacov, mô¾e by» po vákuovom balení ulo¾ená v mraznièke dokonca za 26 mesiacov.

Hoci vakuový obal sa zvyèajne blí¾i k uskladneniu potravín, stojí za to ma» obleèenie, ktoré sa mô¾e skladova» vo ¹peciálnych vákuových vreckách. V tomto úspechu, nasávanie vzduchu z vrecka zni¾uje objem ulo¾ených predmetov, èo je dôvod, preèo je pravdepodobné, ¾e vakuové uskladnenie obleèenia je kµúèom pre jeho zlo¾enie na miestach s malou plochou.