Staticka nalepka

Statická elektrina je silná a v skutoènosti v¹adeprítomná. Jeho rie¹enia, najmä vo výbu¹nom prostredí, vedú k tvorbe ko¾e a následne k výbuchu. Ka¾dý rok sa v Európe nachádza a¾ 400 udalostí spojených s elektrostatickými výbojmi, ale samozrejme sa im dá zabráni» pou¾itím jednoduchých nástrojov a techník, ktoré sú spoµahlivé a ¹iroko dostupné.

Aby sa odviedla statická generovaná a zhroma¾dené v priebehu priemyselných nádr¾í musia by», kontajnery, cysternom poskytujú elektrostatické uzemnenie, elektrostatické alebo uzemnenie. Zmyslom tohto bodu pou¾i» silný alebo nový terminál, ¾e kombinácia chráneného zariadenia s vhodne zvoleným kábla, ktorý je schopný riadi» elektrický náboj na vhodné uzemnenie. Dôvodom je úspe¹né pripojenie k zemi, ale vo výrobných linkách také výrobky, ako laky, ¾ivice, farby, rozpú¹»adlá a produkty výbu¹niny èasto nastáva prípad, v ktorom spracúvania prvky, mie¹anie alebo kontajnery na uvedené látky, mô¾u by» pokryté mno¾inou plôch alebo hrdze. V zmluve s vy¹¹ie uvedeným, oslabujú chôdzu svoriek alebo iných uzemòovacích foriem pou¾ívaných kanceláriami. Podµa smerníc ATEX pozemských terminálov musí spåòa» niekoµko po¾iadaviek, ktoré by mohli predstavova» slú¾il v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu. Nesmú by» pokryté materiálom na iskrenie pri priamych prevádzkových podmienkach.V nebezpeènej atmosfére s vysokým rizikom vznietenia a výbuchu je potrebné pravidelne kontrolova» stav nástrojov na uzemnenie. Výsledkom zneu¾ívania, korózie a mechanického po¹kodenia sa zdá, ¾e nezrovnalosti a úniky systémov do výrobku prestávajú vykonáva» svoju kariéru. Teraz existuje priama hrozba pre personál a celý domov. Vïaka ¹irokým technológiám sa stáva èoraz be¾nej¹ie stretáva» sa so statickými uzemòovacími systémami, ktoré majú zabudovaný systém vlastného monitorovania. Sú vybavené indexmi a blokovacími prvkami na zabránenie vznietenia.Musíme si uvedomi», ¾e pri vývoji metódy a umenia sa v ére vplyvu na zvý¹enie predaja a obratu zhroma¾ïuje celá metóda na èoraz silnej¹ích a úèinnej¹ích výrobných metódach. Zvý¹ený pohyb spôsobuje prirodzený nárast hodnoty vytvorených elektrostatických nábojov, ktorých výrobok je následne vypú¹»aný. Ide o µudskú èinnos» a silu, preto¾e najlep¹í výsledok ohrozuje bezpeènos» jeho.