Regulacia pokladnice 2015

Mô¾eme sa stretnú» s fi¹kálnou pokladnicou v¹ade, kde jednotlivci platia za tovar alebo slu¾by, a príjmy z takéhoto obratu presahujú limit stanovený Ministerstvom financií.

Preèo a ako fi¹kálna pokladnica?Pokladnica je rovnaká ako predané výrobky alebo ponúkané slu¾by. Vïaka tomu mô¾e pani, ktorá si kupuje dobré alebo pomoc, získa» presný zoznam toho, èo dala. Uvádza presnú cenu ka¾dej polo¾ky a celkovú sumu. Dôkaz o predaji nie je prekvapujúci ako potvrdenie. Je to vïaka nemu, ¾e sme schopní zaplati» za èo a koµko sme zaplatili, a mo¾no, ¾e poèet nie je príli¹ veµký alebo príli¹ nízky. To sa tie¾ stáva tak, ¾e èlovek nevedome získa chybný tovar. Potom úètenka slú¾i jednak na spoluprácu s takýmto novým produktom, t. J. Na hodnote peòazí, ktorá bude ekvivalentom sumy, ktorú zákazník zaplatil. Pokladnica v¹ak neslú¾i len na tlaèenie pokladnièných dokladov. Jej ïal¹ou pozíciou je písa» predaj. Po urèitom predaji je zodpovednos»ou predávajúceho, aby vypracoval dennú správu o predaji. Vïaka tomu sa niektoré produkty zaregistrujú, aké výrobky boli predané, koµko ich bolo dodaných a koµko z nich bolo DPH.

Pokladòa ERCExistujú rôzne typy registraèných pokladníc. Mô¾eme poskytnú» ako dôkaz ERC alebo elektronická pokladnica. Existuje suma, ktorá vyu¾íva programy, ako napríklad programy nahrané jeho výrobcom. Nemô¾u by» vymenené. Okrem toho má pomerne malú kapacitu urèenú tým, èo po niekoµkých rokoch je teraz plné. Potom majiteµ takejto pokladnice má dve mo¾nosti: mô¾e nahradi» fi¹kálny modul novým alebo zmeni» celú sumu na ïal¹iu. Posledné kategórie registraèných pokladníc zahàòajú okrem iného mobilné kasína, samostatné registraèné pokladne alebo systémové pokladnice.

Fi¹kálne terminályDruhým typom pokladní sú pokladnièné pokladne alebo elektronické predajné miesta. Sú urèené aj poèítaèovými pokladòami. Vyjadrujú sa hlavne z poèítaèa, fi¹kálnej tlaèiarne, klávesnice a monitora. Súèasné pokladne sú univerzálne, èo dokazuje, ¾e k nim mô¾ete pripoji» aj fi¹kálne terminály, skenery èiarových kódov a elektrické váhy. Pokladnièné pokladne POS je mo¾né voµne konfigurova» alebo roz¹íri» na individuálne potreby alebo rozvoj podnikania.