Registraena pokladnica novitus nano e

Ka¾dý podnikateµ, ktorý je fi¹kálnym registraèným pokladníkom vo svojej vlastnej firme, bojuje s ïal¹ími problémami ka¾dý deò, ktoré zariadenia mô¾u vytvára». Rovnako ako akékoµvek elektronické zariadenia, pokladnice nie sú bez chýb a niekedy kazia. Nie ka¾dý majiteµ firmy vie, ¾e v nejakom prvku, v ktorom má by» register vykonávaný pomocou registraènej pokladnice, by mal ma» druhé takéto zariadenie - len pre zlyhanie tohto dôle¾itého.

Nedostatok zálo¾nej registraènej pokladne pri predaji produktov alebo slu¾ieb mô¾e vies» k ulo¾eniu sankcií daòovým úradom, preto¾e to zabráni tomu, aby sa záznamy o predaji poru¹ili, keï dôjde k rozpadu hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené v súlade s registraènou pokladòou by mali obsahova» pokladnièný servis. V tejto skutoènosti nielen zadávajú v¹etky opravy zariadenia, ale dostávajú aj údaje o fi¹kalizácii pokladnice alebo výmene jej pamäte. V slu¾obnej pozícii sa musí uvies» jedineèné èíslo, ktoré bolo daòovému úradu dané pokladnici, názov spoloènosti a adresa priestorov, v ktorých sa hotovos» pou¾íva. V¹etky tieto znalosti sú nevyhnutné pre úspech daòových kontrol. Akákoµvek správa v pamäti pokladníc a jej zmeny patria do cvièenia ¹pecializovanej slu¾by, s ktorou by v¹etci podnikatelia vyu¾ívajúci registraèné pokladne mali podpísa» zmluvu. Èo veµa - mali by ste informova» daòový úrad o akejkoµvek zmene v slu¾be pokladníka. Predaj vo fiskálnych sumách by mal by» prevedený do kontinuálneho konania, tak¾e vïaka úspechu pri vyplòovaní pamäti pokladnice si musíte vymieòa» názor na nový, prièom si pamätáte, ¾e ste si pamätali pamä». Èítanie pamäte pokladnice mô¾e existova» - aj keï je zmenené, ale iba oprávnenou entitou. Okrem toho je potrebné, aby táto práca bola vykonaná za prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Z preèítania fi¹kálnej registraènej pokladnice sa skladá príslu¹ný protokol, z ktorého jedna kópia smeruje do daòového úradu a druhá podnikateµovi. Vy¾aduje, aby bola správa ulo¾ená spolu s inými dokladmi týkajúcimi sa pokladnice - jej nedostatok mô¾e vytvori» pokutu úradu.