Register fixnych aktiv

Ka¾dý obchodník je povinný urobi» záznam o fixnom majetku v spoloènosti. Je to posledné písanie majetku spoloènosti. V akej forme si zachova» riadne záznamy o silných zdrojoch a kto mô¾e urèi» správnos» vedenia takýchto záznamov? To sa odrá¾a predov¹etkým v zákone o úètovníctve. Ka¾dý rok sú v stanovách takéto zmeny a doplnenia, tak¾e dobrý úètovník by mal by» zvyèajne aktuálny.

Èo sú fixné aktíva v korporácii?V tomto prípade ide o celý druh majetku, ktorý vytvára predpokladanú dobu u¾itoènosti dlh¹iu ako samotný kalendárny rok, a preto bude existova» posledný toaletný papier pre potreby zamestnancov, ktorý urèite nie je prítomný v poµských èasopisoch, nie v posledných a perách, ktoré mali dokonca veµký sklad. Potrebujú ¾i» kompletný, dobrý majetok na pou¾itie a navy¹e tí, ktorí sú skutoène ponechaní, aby sa stali súèas»ou podnikania.Základom najdôle¾itej¹ích fixných aktív sú nehnuteµnosti v korporácii. Predstavujú v¹etky druhy pozemkov, ako aj vhodné na vyu¾itie priestorov a bytov. Existujú posledné stroje, ktoré sa odoberajú poèas výroby, ako aj zariadenia a dopravné prostriedky (autá, nákladné autá, prívesy. Ïal¹ím opatrením je zlep¹enie, ktoré sme urobili v zahraniènom fixnom majetku. Urèitým opatrením budú niektoré hospodárske zvieratá.Pre zákon o úètovníctve boli stanovené urèité smernice. Medzi nimi sú záznamy o tom, ¾e cena fixného majetku pri zaèatí èinnosti musí presiahnu» 3500 PLN, aby sa mohla uskutoèni» na zozname dlhodobého majetku. Hra, fixný majetok, vy¾aduje absolútne vlastníctvo osoby, ktorá zakladá obchodnú kampaò alebo majetok spoloènosti, preto sme na jej nákup vyèlenili samostatnú nákupnú faktúru.Poèiatoèná hodnota dlhodobého majetku sa prejavuje pripoèítaním nielen nákladov na nákup, ale aj nákladov na prepravu tohto lieku do spoloènosti, nakladania a vykladania. Niekedy sú náklady na demontá¾ a montá¾ tie¾ výhodou fixného majetku v závislosti od toho, ktorý problém je rovnaký. Z evidencie dlhodobého majetku vyplýva aj to, ¾e splatná daò z pridanej hodnoty sa zni¾uje z hodnoty dlhodobého majetku.Ak by sme zdedili investièný majetok, zákonodarca si sám urèí hodnotu takéhoto opatrenia, ktorá je odolná voèi cene predmetov príslu¹nej formy a formy. Ak nie je mo¾né urèi» hodnotu investièného majetku samostatne, potom sa hodnota odhadne pomocou odhadcu majetku, ktorý mo¾no pou¾i».