Psychologia hnevu

Psychológia sa sna¾í ¹tudova» a vysvetµova» rôzne µudské správanie. Zo v¹etkých stien sa u¾ analyzovalo mnoho problémov a vyvodili sa celkom logické a dos» pravdepodobné závery. ¥udský strach zo zmeny je rovnaký ako u èasto skúmaných udalostí.

Veµa µudí existuje v temných podmienkach, sú zlí od známej ¾ivotnej úrovne a zárobkov, ale nerobia niè pre zmenu tohto prípadu. U¾ roky sa s»a¾ujú na svojho ¹éfa, hovoria, èo ich konanie je beznádejné, len preto, ¾e si nemyslia, ¾e prídu opusti» miesto a skontrolova» nieèo iné. Preèo? Preto¾e sú vystra¹ení.

Strach z neznámeho u¾ paralyzoval mnoho µudí, èo znamená, ¾e zomreli vo viere, ¾e sa nestretli napríklad s profesionálnym. Niektorí snívajú o ich spoloènosti a mo¾no sa im podarí, ak sa o to pokúsia. Na zaèiatku je to veµmi nebezpeèné, poèet formalít, ktoré treba vyhra», je veµmi veµký, ale realita nie je taká veµká.

Existuje pomerne málo cenných návodov, ako podnika» na internete. Vývojári softvéru trávia ka¾dý rok e¹te viac vynikajúcich nápadov, ktoré pomáhajú v opaèných oblastiach prevádzky spoloènosti. Systém riadenia podniku, program pre riadenie µudských zdrojov, klientov alebo programov, ktoré výrazne uµahèujú zvládanie úètovných situácií, sa µahko prijmú.

Je pravda, ¾e práca zaèína skutoènými nákladmi, a ak to urobí trochu, je veµmi dôle¾ité získa» finanèné prostriedky. Okrem toho sú slu¾by sociálnej pomoci poskytované pre iných podnikateµov a náklady spojené so zalo¾ením vlastného podniku sú oveµa men¹ie a ïal¹í podnikateµ má dostatok èasu na to, aby sa pomenovali a spú¹»ali veµmi výnosné vyhliadky. Jedno rozhodnutie mô¾e zmeni» ¾ivoty a je ¹koda µutova», ¾e ste neskúsili a nestratili svoj strach.