Prvy obchod sveta

Ka¾dý, kto si uvedomí na¹u prvú spoloènos», je veµmi prekvapený vysokou cenou pokladníc. Áno, nie je prekvapujúce, ¾e takéto jednoduché zariadenie, v porovnaní s poèítaèom, by stálo toµko peòazí. Ú¾as, ale zmizne, keï sa pozorne pozeráme na ekonomickú a jemnú situáciu v na¹om svete.

Fiskálne registraèné pokladne sa zmenia na úèty z modelu z tisíce na rovnomerné ¹tyri tisíce zlotých. V Poµsku je veµmi »a¾ké objavi» aspoò jednu µahkú a nevyu¾itú pokladòu, ktorá je na trhu ni¾¹ia ne¾ 1 000 PLN. Pou¾ité registraèné pokladne nájdete v on-line aukciách, ale nemô¾ete ich v¾dy zaplati».

A potom, preèo sú registraèné pokladne drahé?Dôvod tohto stavu práce mo¾no nájs» v ¹tátnej politike a v novom stave hospodárstva na¹ej krajiny. Obrovské dane a veµké mno¾stvo byrokracie, ktorú nám ¹tát poskytuje pri predkladaní a vytváraní zariadení, spôsobuje obrovské zvý¹enie trhovej hodnoty pokladnice.Mnohí obchodníci v moderných etapách si nemô¾u kúpi» registraèné pokladne. ®iaµ, zákon vy¾aduje od v¹etkých ¾ien, ktoré spôsobujú hospodársku èinnos» s roèným ziskom nad urèitou pevnou sumou, podrobnú registráciu celého obchodu s tovarom. Z nich sa viac µudí vzdáva hospodárskej iniciatívy. Poèet zamestnancov v daòových hlavách je u¾itoèný.Úroveò, v koneènom dôsledku, nie je jediným dôvodom pre vysokú hodnotu registraèných pokladní. Na rozdiel od tlaèiarní musia tieto ïal¹ie existova» kvôli neobvykle vysokým zdrojom triedy. Potrebuje by» potvrdenie v období tlaèe tisíckrát denne.

Ïal¹ím sekundárnym dôvodom týchto obrovských hodnôt je výdavky na ¹kolenie µudí v prevádzke pokladníc. Èím ¹ir¹ia je spoloènos», ktorú máme, a tým menej µudí, ktoré zamestnávame, tým skôr budeme musie» investova» kapitál do zavádzania registraèných pokladníc do na¹ich obchodných èinností. Cesta je zamestna» µudí, ktorí vytvorili takéto kurzy na svojich predchádzajúcich pracovných miestach, ale existuje veµmi originálny prípad.Po urèitú dobu sa sna¾íme zní¾i» hodnotu týchto zariadení. Okrem toho ka¾dý podnikateµ pri nákupe svojej prvej registraènej pokladne mo¾no odpoèíta» za nákup pokladnice a¾ do 700 PLN.