Programovaci jazyk r

21. storoèie je zvlá¹tnym vývojom dopytu po inom type prekladu. Zároveò nemô¾eme by» µahostajní tomu, ¾e lokality softvéru v súèasnosti zohrávajú veµkú úlohu. Èo je uvedené v tejto vete?

Mno¾stvo akcií prispôsobujúcich daný produkt potrebám ná¹ho trhu, ktoré okrem iného vytvárajú softvérový preklad a preto zruèný preklad správ a softvérovej dokumentácie do daného jazyka a napriek tomu prispôsobenie poslednému ¹týlu. Zaoberá sa rovnakými vecami ako výber formátu dátumov alebo systém triedenia písmen v abecede.Profesionálna lokalizácia softvéru vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na terminológiu IT, ako aj programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke s zruènos»ami a schopnos»ami spojenými s tímami ERP, SCM, CRM, programami podporujúcimi plánovanie a vytváranie bankového softvéru. Spoµahlivé umiestnenie sa presúva do spektra mo¾ností, ako sa dosta» na zahranièný trh so softvérom, a tak sa pravdepodobne výrazne premietne do mnohých úspechov spoloènosti.Zavádzanie tovaru pre celosvetový predaj sa tie¾ zbiera s internacionalizáciou výrobkov. Èo je iné z miesta?Internacionalizácia je jednoducho prispôsobením produktov po¾iadavkám potenciálnych u¾ívateµov bez zohµadnenia rôznych miestnych ¹pecifík, keï sa lokalita primárne vz»ahuje na poslednú, prenikanie ¹pecifických trhov na po¾iadanie, zaoberá sa ¹pecifickými potrebami danej lokality. Preto je toto miesto postavené dodatoène pre v¹etko na trhu a internacionalizáciu raz pre danú komoditu. Av¹ak obidva procesy sú v súlade s ostatnými a s rozsiahlymi plánmi prevádzkovania globálnych trhov, stojí za to premý¹µa» o tom, èi sa obe strany uplatnia.Existujú závislosti medzi lokalizáciou a internacionalizáciou, ktoré by sa mali bra» do úvahy pri vykonávaní týchto procesov. Pred zaèatím umiestnenia by sa internacionalizácia mala ukonèi». Za to stojí za to premý¹µa», preto¾e dobre rozvinutá internacionalizácia výrazne zni¾uje èas potrebný v procese lokalizácie, èo predl¾uje obdobie, ktoré je dôle¾ité aj pre implementáciu produktu. Navy¹e, dobre pripravená internacionalizácia je kombinovaná so zárukou priaznivého zavedenia materiálu do stá¾í bez rizika spracovania softvéru ihneï po dokonèení fázy lokalizácie.Spoµahlivá lokalizácia softvéru mô¾e by» signálom úspechu spoloènosti.