Priznaky srdcovej neurozy

Neurotické poruchy (hovorovo nazývané neurosy sa v dne¹nej dobe stali be¾nou témou. Teda sa týka jeho myslenia. V súèasnosti sme v¹etci rýchli a èasto nám chýba èas na odpoèinok, relaxáciu a regeneráciu. A kedy poznáte takéto poruchy?

príznakyNervové symptómy sú veµmi èasto sprevádzané somatickými príznakmi. Väè¹inou ide o bolesti hlavy, ¾alúdok a zármutok. Mô¾e tie¾ existova» nedostatok pocitu, pocity neskutoènosti, palpitácie a dokonca aj malé príznaky epilepsie. Tieto príznaky sa èasto vyskytujú iba v stresových situáciách. Najèastej¹ie v¹ak pacienti uvedomujú situáciu z posledného, ¾e ich reakcie na telo nie sú naozaj zmysluplné. Je v¹ak »a¾ké sa ich zbavi».

fóbieNeurotické poruchy sa zvyèajne dr¾ia s ostatnými fóbiami. Pacient sa tieto veci bojí, tak¾e jeho telo reaguje "iným" a originálnym spôsobom. To je sprevádzané chybou v motivácii, energiami, ktoré sa majú rie¹i», poklesom blaha a neustálym pocitom nervozity. Z tohto dôvodu sa bad µudia èasto s»a¾ujú na spiace problémy a dokonca aj nespavos».

zdroj:

lieèbaNajlep¹ou technológiou pôsobenia neurózy je psychoterapia. Dáva mu vlastnú psychiatrickú kanceláriu v Krakove. V prípade neurotických porúch priná¹a najlep¹ie výsledky terapia "kognitívno-behaviorálnej". Vïaka tomu mô¾ete zabudnú» na "zaèarovaný kruh". Pacient spolu s psychiatrom naopak analyzuje iné zále¾itosti zo v¹etkého ¾ivota, poèas ktorého vytvoril symptómy neurózy. Vïaka tomu sa jeho úzkos» rie¹i a chorý èlovek sa pripravuje na akékoµvek zále¾itosti. V niektorých prípadoch je tie¾ indikovaná farmakologická lieèba. Samotné lieky nikdy nezlep¹í stav pacienta v 100%. Iba psychoterapia v spojení s farmakologickou lieèbou prinesie adekvátne, dobré výsledky.