Prijateuna pra nos

Moderné in¹talácie ATEXOpeµovanie vzduchu prachom (najmä dreva, prá¹kovými farbami alebo dokonca jemným uhlím je pravdepodobné, ¾e v produktoch bude vystavené extrémne za»a¾ujúcemu tlaku, èasto kvôli veµmi vysokému riziku výbuchu. Podµa prieskumu je prirodzene veµmi èastá koncentrácia malých peµových zàn najèastej¹ou príèinou výbuchu. Zdrojom zapálenia peµu mô¾e by» nielen otvorený oheò, ale aj malá elektrická iskra, mechanické iskrenie alebo elektrostatické prúdy. Na ochranu pred výbuchom by sa mali pou¾íva» moderné zariadenia ATEX. Na¹»astie naïalej existuje veµa profesionálnych firiem na vlastnom trhu, ktoré prevádzkujú ¹pièkové in¹talácie za nezvyèajne umiernenú cenu, a to preto, ¾e by nemali by» ¾iadne veµké problémy s hµadaním správnych profesionálov.

Bezpeèné vetranie a systémy na odstraòovanie prachuAby sa zariadenia na odsávanie prachu a vetranie stali najaktívnej¹ími, pou¾ite ¹peciálnu sacie hubicu, miestny výfukový systém (veµa v situácii samonosných ramien a odsávaèe umiestnené èo najbli¾¹ie k miestam zneèistenia. Treba si tie¾ uvedomi», ¾e v¹etky prachové zhluky sú v¾dy dôkladne odstránené, èo zabraòuje vytváraniu a usadzovaniu prachu. Dôle¾itú úlohu zohráva aj systematické vyprázdòovanie nádob na prach. Vo veciach, keï je prach koncentrovaný na podlahe haly, stojí za pou¾itie ¹peciálnych priemyselných vysávaèov. Profesionálne zariadenia ATEX vy¾adujú primeranej¹ie uzemnenie a èo je najdôle¾itej¹ie, nemô¾u nahromadi» elektrostatické náboje, ktorými sa mô¾u dosta» do vytvárania iskier. Kanálové kanály musia by» s hrúbkou steny 2 a¾ 3 mm.

Profesionálne ventilátory a filtreV moderných systémoch na vetranie a odstraòovanie prachu, ktoré sú vystavené riziku výbuchu, je vhodné pou¾i» ventilátory a filtre s dobrou ochranou proti výbuchu, ktoré sú v súlade s rôznymi smernicami ATEX. Nevýbu¹né filtre by mali ma» ¹peciálne výbu¹né panely. V závislosti od svojich potrieb mô¾u ¾i» raz alebo opakovane. Pod vplyvom jemného výbuchu v systéme ATEX membrána rýchlo praskne a uvoµní v¹etky výbu¹né plyny priamo do atmosféry, vïaka èomu nebudú filtre po¹kodené. Potenciálne výbu¹né zariadenia by mali by» dodatoène vybavené profesionálnym iskrovým hasiacim systémom a novými hasiacimi systémami v samotnom zariadení. Viac na ventilaèných kanáloch µudí, ktoré sú privádzané do filtra, by mali by» umiestnené spätné ventily, ktoré dokonale zabraòujú ¹íreniu plameòa v samotnej in¹talácii v dôsledku výbuchu nebezpeèného prachu vo filtroch.

Potláèanie výbuchuModerné systémy na potlaèenie výbuchu sú v súèasnosti najsilnej¹ie a pravidelne pou¾ívané metódy ochrany rôznych zariadení proti úèinkom výbuchu. Systémy na potlaèenie výbuchu sú zvyèajne v ¹pecifickom cylindri HRD, infraèervených a tlakových senzoroch a profesionálnom riadiacom stredisku. Základnou úlohou systému je okam¾ite rozpozna» explóziu v poèiatoènej fáze. Potom sa vstrekuje ¹peciálny tlmiaci prostriedok, ktorého príkazom je potlaèi» nebezpeèný výbuch. Moderné zariadenia ATEX sa vyznaèujú extrémne rýchlymi reakènými èasmi. Od detekcie hrozby výbuchu mô¾e trva» len tisícinu sekundy, aby ju úplne potlaèili.