Prekladateuska kancelaria owicz ul

Na¹a prekladateµská spoloènos» zamestnáva iba starých a vysokokvalifikovaných prekladateµov, ktorí prichádzajú na dobrú prácu. Predtým, ako zaèneme výmenu, informujeme zákazníka o odhadovaných sadzbách a èase dokonèenia.

Ponúkame najkvalitnej¹ie prekladové hodnoty a zaujímavé, nízke ceny. Niektorí zákazníci majú veµkú dôveru. Na¹a prekladateµská agentúra Krakov sa zameriava na ústne aj písomné preklady. ©pecializujeme sa na stredné a populárne preklady. Prestávame preklada» právne a obchodné dokumenty, kore¹pondenciu a odborné texty. Dodr¾iavame plné uvá¾enie informácií zverejnených v textoch poskytnutých u¾ívateµom. Máme dobré certifikáty, ktoré potvrdzujú najvy¹¹iu kvalitu ponúkaných slu¾ieb. Svoju ponuku riadime tak súkromnými hlavami, ako aj spoloènos»ami. Ak si chcete preèíta», nauèíme sa najmodernej¹ie spôsoby podpory prekladu. Zákazníci si mô¾u objednáva» jasne v známej spoloènosti alebo prostredníctvom internetu. Ponúkame ïal¹ie druhy tlmoèenia: simultánne, konsekutívne, preè a vyjednávanie. Prvý z nich je zvyèajne venovaný konverzáciám. Nepotrebuje ïal¹ie technické vybavenie. Vyznaèuje sa silou a precíznos»ou. Doká¾e dokonale vyjadri» emócie reèníka. Konsekutívne tlmoèenie sa vykonáva poèas vernisá¾í, ¹kolení a nákladov. Preklad a pôvodný text sa prelínajú. S prekladom ideme do práce poèas ciest a ¹tudijných pobytov. Potom sú zamestnaní profesionálni a overení prekladatelia. Tlmoèník tie¾ vystupuje ako vyjednávaè v úspe¹nom preklade. Prekladateµská agentúra ponúka aj preklad: ¹tandardné, súdne a literárne. ©pecializuje sa aj na prekladanie informátorov, sprievodcov a dialógových listov. Okrem toho ponúka konferenèné tlmoèenie, èo je pre ka¾dú kanceláriu výzvou pre profesionálny preklad. Zaoberá sa aj odbornými prekladmi: technickými, lekárskymi, IT, chemickými, finanènými, obchodnými, marketingovými a právnymi. Srdeène Vás pozývame na roz¹írenie okruhu na¹ich spokojných zákazníkov!