Preklad bezpeenosti prace

Zdravie a blahobyt a navy¹e µudská výkonnos» sa v reálnom rozsahu sna¾í s médiami a prostredím, v ktorom je voµný èas a rozvíja sa. Preto je veµkým prvkom, ¾e forma a èistota vzduchu, ktorý sa inhaluje v pracovnom prostredí, zodpovedá daným predpisom a mno¾stvám. Rozvoj rôznych odvetví priemyslu sa pridáva k tomu, ¾e sa zvy¹ujú aj po¾iadavky, ktoré súvisia so ¾ivotným prostredím, dôverou a zdravím na pracovisku. Tieto prvky sa zamý¹µajú nad skutoènos»ou, ¾e potreba "èerstvého vzduchu", ako aj perspektíva bude poprednou situáciou.

Na zabezpeèenie úèinného vetrania pracovísk v poèiatoènom ¹tádiu výberu vhodného zariadenia je potrebné vykona» príslu¹né analýzy, výpoèty a návrhové práce, aby sa zabezpeèil správny ventilaèný systém. Projektovanie odsávacích systémov je navrhovanie systémov na odstraòovanie prachu pre konkrétnu spoloènos». Najdôle¾itej¹ou etapou projektovej práce je stanovenie ¹pecifickej rýchlosti vzduchu v prostredí, kde sa nachádzajú zneèis»ujúce látky, takým spôsobom, aby sa zabezpeèilo správne zachytenie èastíc prachu alebo plynu pri zdroji zneèistenia. Najdôle¾itej¹ie je zabezpeèi» dostatoènú dávku výmeny vzduchu v bloku spolu s hygienickými po¾iadavkami. Ïal¹ím veµkým problémom medzi mnohými dizajnérmi je zaradenie rýchlosti vzduchu do potrubí takým spôsobom, ¾e neprijmem tvorbu kontaminantov vo ventilaèných kanáloch a z novej strany, aby sa minimalizoval hluk a odolnos» voèi prietoku. Èo má nespochybniteµný nápad na podmienky v dielni v systémovom poradí. Dobre zvolené komponenty systému bez nadmerného rozmeru mô¾u tie¾ vies» k ni¾¹ím prevádzkovým nákladom. V¹etky stroje a filtraèné a ventilaèné ¹týly sú usporiadané podµa presne definovaných mno¾stiev, od teoretických základov a hygienických po¾iadaviek a¾ po odborné skúsenosti. Ka¾dá úloha od spotrebiteµa by sa mala zaobchádza» & nbsp; individuálne. Spoloènosti sa vyvíjajú a majú niekoµko konceptov pre mo¾nos» odstraòovania prachu z pracovných staníc, od ekonomických po ekologické.