Prakticke zruenosti predajcu

V¹etko s mno¾stvom nových dôvodov pre voµbu za hranicami ná¹ho ¹tátu. To nie je pravda pre nich, ¾e nechcú by» oveµa identifikované poµskej národnosti alebo viac poòatia vráti» do svojej vlasti. & Nbsp ;. Tam sú tie¾ µudia, ktorí prevá¾ajú na poµských hraniciach, majú v pláne kúpi» nehnuteµnos», ktorá bude uvedená na lízing & nbsp ; ¥udia pracujúci mimo územia Poµskej republiky musí ma» mo¾nos» po¾iada» o hypotéku v Poµsku a to nielen za posledných otáèania pozemkoch v bezprostrednom svete, ale tie¾ hrá svoje hranice. V¾dy je vidie», ¾e chcú, aby sa uspokoji» s nieèím iným podmienkam, ako tie, ktoré sú pracovník v Poµsku.

Po prvé, niektoré banky vám umo¾òujú poda» ¾iados» o hypotéku iba tým, ktorí uskutoènia platbu vydaných peòazí na bankový úèet poµskej banky. Ako viete, pódium je zlé, preto¾e iné spoloènosti robia prevody len na osobné úèty umiestnené v miestnych bankách alebo v organizácii ¹ekov. V takýchto prípadoch by ste mali po¾iada» o ïal¹iu dokumentáciu o va¹om pravidelnom príjme. Okrem toho vo vz»ahu k µuïom pracujúcim v zahranièí sú skupiny faktov prezentované s vy¹¹ími po¾iadavkami na vlastný príspevok. Preto, pre µudí pracujúcich mimo krajiny, ale stále na základe Európskej únie, banka zvý¹i hodnotu poµského príspevku na 20% ceny nehnuteµností (pre µudí fungujúcich v Poµsku, hodnota príspevku od konca roka 2014 má len 5% a pre µudí tvoriacich v Amerike - hodnota prirodzeného príspevku bude 50%.

Samozrejme, ¾e banky mô¾u po¾adova» preklad dokumentov potrebných na kúpu hypotéky, t.j. rodného listu, dokladu potvrdzujúceho extrakciu knihy a zamestnávateµa, sobá¹neho listu. Preklad hypotéky je mo¾né po¾iada» v prekladateµskej agentúre, ktorá sa ¹pecializuje na ekonomické a profesionálne preklady. Ponuku kancelárií nájdete na internetových stránkach, ako aj po kontaktovaní vybraného prekladateµa. Banky, ktoré nevy¾adujú predlo¾enie dokumentov potrebných na získanie úverov na bývanie, sú Nordea a Deutsche Bank.