Pracovny prekladateu anglickej vojny

Práca tlmoèníka je veµmi dôle¾itá a mimoriadne zodpovedná práca, preto¾e tento vplyv musí vyjadrova» zmysel prejavu jedného z nich ako druhého medzi týmito dvoma entitami. V dôsledku toho potrebuje toµko opakova» slovo, ako bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu prejavu a to isté je veµmi veµké. Takýto prekladateµ má silný význam v komunikácii a v poznávaní, ako aj v jeho poruchách.

Nápoje z metód prekladu sú po sebe nasledujúcim tlmoèením. Èo potom taký druh prekladov aj na to, èo veria v blízkej osobitosti? No, poèas prejavu jedného z µudí, prekladateµ poèúva urèitú skupinu tohto vyhlásenia. Potom mô¾e robi» poznámky a presne to, èo sa rozhodne prejs» po reèníkovi. Ak je tento cieµ jedným aspektom va¹ej pozornosti, potom úlohou prekladateµa je posla» jej pohµad a princíp. Ako u¾ bolo spomenuté, nevy¾aduje súèasné ¾ivej konzistentné opakovanie. Vy¾aduje to isté, aby sme vyjadrili zmysel, históriu a miesto vyjadrovania. Po opakovaní reèník rozvíja svoj prejav a opä» ho dáva µubovoµnej skupine. A v¹etko pokraèuje systematicky a¾ do vykonania vyhlásenia alebo odpovedí úèastníka, ktorý vedie aj vo svojom vlastnom jazyku, zatiaµ èo jeho prejav sa nauèí a prenesie na prvej osoby.

Tento typ prekladu vytvára priame výhody a nevýhody. Funkcia je, samozrejme, ¾e sa vyvíja pravidelne. Úlomky výpovedí. Samozrejme v¹ak tieto segmenty mô¾u rozptýli» pozornos» a zhroma¾di» výroky. Prekladaním èastí textu sa mô¾ete µahko rozptýli», zabudnú» na nieèo, alebo len vyrazi» z úteku. V¹etci v¹ak v¹etko pochopia a komunikácia sa zachová.