Povinnos pokladnice v re tauracii

Spolu so zákonom o DPH je povinnos»ou registraènej pokladnice ka¾dý podnikateµ, ktorý vykonáva slu¾by alebo vykonáva transakcie v duchu fyzických osôb a poµnohospodárov s pau¹álnou sumou. Na úèely roku 2016 mô¾u daòoví poplatníci naïalej vyu¾íva» urèité daòové výhody bez nutnosti získavania registraèných pokladníc.

Ak neexistuje povinnos» ma» registraènú pokladnicu.Nápoj z predpisov, ktorý je platný do konca roka 2016, je ustanovenie, v ktorom sa uvádza, ¾e podnikateµ, ktorého roèný obrat v starom úètovnom roku nepresahuje 20 000 PLN netto, nie je povinný registrova» predaj vydávaním daòových dokladov. V prípade spoloèností, ktoré sa v priebehu úètovného roka zaèali zaobera» touto praxou, by sa limit 20 tisíc zlotých mal previes» v pomere k poètu mesiacov práce v danom roku.

Pokladòa - kedy zaèa» registráciu predaja.V rokoch 2015-2016, v katalógu podnikov, ktoré vy¾adujú zaplatenie príjmov, viac podnikateµov sa objavil, vrátane autoservisy, ¹pecialisti a zubní lekári, kaderníci a salóny krásy, právnici alebo cateringové spoloènosti, ktoré neposkytujú pomoc v lietadlách. S výnimkou gastronomických slu¾ieb sú zvy¹ní podnikatelia povinní okam¾ite vyrovna» predaj prostredníctvom registraèných pokladníc, zatiaµ èo podniky, ktoré hovoria o limite obratu 20 000 zlotých, si mô¾u do dvoch mesiacov po tomto úvere kúpi» pokladòu. Rovnaký cieµ v roku 2016 sa vz»ahuje aj na podnikateµov, ktorí ponúkajú vstupenky na kurzy pre cestujúcich s mo¾nos»ou ich úhrady v nezvyèajnom druhu ako hotovos» a podnikateµov, ktorí sa na základe faktúr za slu¾by poskytované fyzickým osobám, ale nevydali viac ako 50 roène. faktúry a¾ pre 20 príjemcov.

Bez ohµadu na obrat zákonodarca vytvoril a katalogizuje výrobky, ktorých predaj musí by» absolútne zdokumentovaný potvrdením z pokladnice. Tieto výrobky zahàòajú: predaj skvapalneného plynu, boèné motory a jeden motor, prívesy a návesy, fotografické zariadenia, predmety z drahých kovov, parfumy, alkoholické nápoje a tabakové výrobky.