Pokladoa elzab mini e

Novitus fi¹kálna pokladnica je potrebná pre osoby, ktoré vykonávajú jednotlivé obchodné èinnosti a ich príjmy prevy¹ujú hodnoty stanovené ministerstvom financií.

V objednávke dòa by sa mal vystavi» potvrdenku na ka¾dý výrobok zakúpený zákazníkom, ktorý je po príjme príjemcom s»a¾nosti a pre dámu, ktorá vykonáva hospodársku èinnos», základom na vyrovnanie s daòovým úradom.

https://neoproduct.eu/sk/waist-trainer-efektivny-sposob-ako-okamzite-znizit-svoju-postavu/

Na tento úèel je vhodné tlaèi» mesaèné fi¹kálne správy a mesaèné fi¹kálne správy. Fi¹kálna správa (tj denná alebo mesaèná je skutoènos», ktorá je zaúètovaná vo fi¹kálnej pokladnici, ktorá evokuje príle¾itosti ako smerovanie a sadzby dane v èasovom období (deò alebo mesiac, prièom uvedené daòové sadzby a tr¾by sú odstránené z dane. Úèelom tohto opisu je ukáza» denný alebo mesaèný hrubý príjem, v ktorom sa podrobne uvádzajú rôzne sadzby zdanenia DPH.

Kedy tlaèi» správy o registrácii?

Ako u¾ bolo spomenuté, existujú dva typy fi¹kálnych správ: denne a mesaène. Keï¾e jediné mená oznaèujú správy z registraènej pokladnice, vydávajú sa ka¾dý deò a raz v máji na ich úèinok.

Denná fi¹kálna správa je vytlaèená na rie¹enie predaja v daný deò a¾ do konca, teda do 24:00. Mô¾ete ho vytlaèi» neskôr a pred prvou transakciou nasledujúci deò. Treba si v¹ak uvedomi», ¾e výtlaèok po 24:00 bude ma» iný dátum. Denná fi¹kálna správa nám uká¾e mno¾stvo stálych polo¾iek predaných v tento veµký deò.

Daòový úrad tie¾ potrebuje mesaèné daòové správy. Mesaèné fi¹kálne správy sa musia vykonáva» na konci mesiaca a¾ do polnoci pred prvou transakciou v zostávajúci deò, ktorý zaèína novým mesiacom. Mesaèná správa je faktom, ktorý bol vydaný v pokladni, èo sú v¹etky predtým vytlaèené denné správy. Takáto správa nám ukazuje výkaz ziskov v chladnom mesiaci. Mesaèná správa sa vyhotovuje len raz mesaène.

Ak denná alebo mesaèná správa konèí po polnoci a pred prvým predajom a správa bude inokedy, nie je to nieèo, èo by bolo nervózne, preto¾e v tomto príbehu nie je potrebné vysvetµova».