Pokladoa 1000 pln

Vyhlá¹ka ministra financií, ktorá bola v platnosti od 1. marca 2015, ukladá povinnos» pou¾íva» daòové registraèné pokladne na tvárach poskytujúcich právnu pomoc pre prácu jednotlivých klientov. Tieto výmeny budú zahàòa» aj daòových poradcov vedµa právnikov. Je pravda, ¾e notári nebudú pracova». Pokladnice majú vo v¹eobecnosti chráni» zákazníkov, ktorí zvyèajne nedostávajú potvrdenie o pou¾ívaní slu¾ieb. Mobilné fi¹kálne úrady sú ¹peciálne urèené pre právnikov a daòových poradcov.

Herbasnorex

Regulácia povinnej fi¹kálnej registrácie, ktorú zriadilo ministerstvo financií, bude zahàòa» právnické a lekárske profesie v tejto zubnej, kozmetickej, gastronomickej a mechanickej. Bohu¾iaµ, suma výnosov získaných roène sa u¾ bude poèíta». Ich situácia bude prirovnaná k ich vlastnej konkurencii, ktorú tento cieµ zahrnul do toho, ¾e bol oveµa skôr. A¾ do posledného termínu boli právnici oslobodení od pou¾ívania fi¹kálnych pokladníc, ak ich roèný príjem nepresiahol dvadsa» tisíc zlotých.Pri pou¾ívaní pri prevádzkovaní odrody to znamená, ¾e µudia, ktorí poskytujú slu¾by fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú hospodársku èinnos», budú musie» zaregistrova» svoju spotrebu vo vý¹ke daní, bez ohµadu na platobné rie¹enie.Zjednodu¹enie preto zavádza právnikov pre tých, ktorí práve zriaïujú právnikov na trhu. Ak zaène právny servis zaèa» v roku 2015, právnici budú oslobodení od donucovania z registraèných pokladníc dva mesiace od mesiaca, v ktorom zaènú vykonáva» svoje slu¾by.Ministerstvo ubezpeèuje, ¾e daòoví poplatníci, ktorí zaregistrujú pou¾ívanie pokladníc svojich slu¾ieb, vrátia väè¹iu skupinu svojich nákladov. Spomína si na dosiahnutie istého úèinku aj na istotu obchodu ponúkaného právnikmi, ako aj na bezpeènos» spotrebiteµov. Èinnos» dokazuje, ¾e od 1. marca 2015 mô¾u v¹etci klienti právnickej firmy po¾iada» o potvrdenie, ktoré uznáva skutoènos», ¾e vyu¾ívajú právne slu¾by.Pokiaµ ide o notára, potom nebudú musie» registra slu¾by vo vrecku, ale iba v rámci èinností spadajúcich do zápisu v repertoári Ïal¹ím P, ak nebudú prekroèené zalo¾ený 20. hranica tisícina z príjmu, alebo v prípade, ¾e platba bude natoèený v situácii bezhotovostných.