Pokladniene pevne aktiva

In vitro (fertilizácia in vitro je hlavne záchranná doska pre páry, ktoré ¾iadajú o die»a. Je to trvalý a stresujúci proces, ale veµa dobrých párov mô¾e vïaka tejto technike po¾íva» svoje ¾elané potomstvo, aj keï iné formy sa ukázali by» nespoµahlivé. Postup spoèíva v kombinácii spermií s vajíèkom v laboratórnych podmienkach mimo tela ¾eny.

Indikácie metódy mô¾u by» príèinou obe èasti partnera (zní¾ené parametre spermií a ¾ien (ob¹trukcia vajíèkovodov, neschopnos» ovulácie. Èastou známkou pre oplodnenie in vitro je idiopatická neplodnos», ktorej príèiny zostávajú neznáme. Pred vykonaním in vitro je nevyhnutné, aby pacient vykonal súbor laboratórnych testov a partnera pre výskum spermií. Ïalej budúci rodièia musia písomne vyjadri» svoje vedomosti, aby mohli postupova». Ïal¹ím krokom je hormonálna (farmakologická stimulácia ¾eny v projekte zvý¹enia poètu dospelých oocytov. Lieky a ich dávkovanie sú vy¹etrené individuálne odborníkom spolu s produktmi predchádzajúcich vy¹etrení pacienta. Druhou sezónou je dosta» ¾enské vajíèka v sezóne predpísanej lekárom. Lieèba sa vykonáva v celkovej anestézii a trvá niekoµko minút. Zahàòa prepichnutie viditeµných bublín v oboch vajeèníkoch, aby sa získala folikulárna tekutina obsahujúca oocyty. Zároveò je partnerka pacienta prezentovaná na konci spermy (je potrebné zachova» sexuálnu abstinenciu niekoµko dní pred chirurgickým zákrokom. Ïal¹ím krokom je spoji» zhroma¾dené oocyty so spermou v laboratórnych podmienkach. Embryo vytvorené v poslednej technike je skryté v inkubátore, kde existujú dokonalé dôvody pre ich rast. Po niekoµkých dòoch sa orientujú na maternicu pacienta pomocou tenkého katétra. Tento krok metódy nie je veµký, preto nevy¾aduje anestéziu. Po transplantácii embrya by mal pacient zní¾i» fyzickú aktivitu (indikuje sa doèasná abstinencia a prejs» na urèitý spôsob ¾ivota. Po dvanástich dòoch musí ohlási» kliniku biochemické tehotenstvo. V piatom tý¾dni po operácii sa odporúèa pripravi» ultrazvuk potvrdzujúci tehotenstvo. V prípade poruchy je mo¾né procedúru zopakova» pomocou hotových rezervných embryí. Podµa najnov¹ieho výskumu je úèinnos» in vitro pribli¾ne 40%. Toto lieèenie v¹ak existuje pre páry, ktoré neúspe¹ne ¾iadajú o die»a.