Pokladnieka sveta

Antidepresíva a psychotropné lieky sú ¹peciálne typy liekov, ktoré priamo ovplyvòujú ¹tádium na¹ej mysle. V zásade vplyv psychotropných látok je v pláne vráti» sa do normálneho du¹evného stavu, normalizáciu stavu pacienta a aby to mô¾e by» dokonca nastavi» do bezpeèného tkwienia v spoloènosti. & Nbsp; Av¹ak, ako jeden, keï v prípade be¾ných liekov, psychotropy mô¾e by» nevhodne, èo bude ma» za následok obrovský obrat, ktorý bude èiernej¹í vo va¹om mäse a mysli. A samozrejme rovnako ako v úspech nového spôsobu lieèiv, aj tu je potrebné sa vyhnú», aby sa nemajú µahko zru¹il, preto¾e to preto, aby príli¹ veµa vedµaj¹ích úèinkov, je oveµa dôle¾itej¹ie ako ukonèení lieèby. Akým spôsobom sa má vysadi» psychotropné lieky? Ako mô¾eme poveda», ¾e nastal èas zabudnú» na tento druh lieèby? Po prvé, µudia, ktorí sa starajú o µudí, ktorí trpia, a dokonca aj samotné rozhodujúce psychotropných látok, by mali úzko sledova» a udr¾iava» zmeny, ktoré prichádzajú v ich tele dobre zisti», èi dochádza k zmenám od zdravých úèinkov liekov, alebo da» naopak. Vidíme Ak je príli¹ veµký pokles energie na prevádzku buï samotnú prevádzku na¹ich záujmov, budeme pasívne a skrehnuté alebo rovnaký naopak stávajú hyperaktívne, príde hojdaèky emocionálne a my melancholické & nbsp; µudia s depresiou stal nebezpeèným pre seba ako nová ¹ialená, veµmi praktické, ¾e nastal èas premý¹µa» o preru¹ení lieèby. Samozrejme, nerobte to sami. Ka¾dá lieèba sa musí konzultova» s odborníkom. V niektorých prípadoch bude tie¾ uvedené rozhodnutie viacerých psychiatrov, najmä ak si nemyslím úplne o kompetenciách predchádzajúceho lekára.

Ak sme sa v¹ak rozhodli preru¹i» psychotropné lieky, pripomeòme si, ¾e nemô¾e pre¾i» okam¾itý proces. To znamená, ¾e nemô¾eme vzia» jednu noc odberu a automaticky presta» u¾íva» akékoµvek lieky, ktoré máme. Takýto spôsob mô¾e v skutoènosti vies» k nadmernému zhor¹eniu vzhµadu ná¹ho zdravia spôsobené príli¹ náhlej absencia urèité chemické látky v ich tele, èo mô¾e urobi» vhodnej¹ie pre recidívy. Dobrou prácou je preru¹i» psychotropné lieky na dlhé a postupné obdobie. Ja si nes»a¾ujem tu skôr na princípe, ¾e raz denne, napríklad, pou¾íval 200mg antidepresívum, druhý deò som mô¾e trva» len 175 mg. Proces stiahnutia drog je potrebné èo najviac roz¹íri». Tak¾e sa vráti k predchádzajúcej príklad, ak pondelok som si vzal 200 vonku, ale 175 mg drogy, musím da» si èas 3, 4 tý¾dne analyzova» na¹e telo, skontrolujte, èi je táto podmienka je kraj¹í alebo hor¹í ako ten predchádzajúci. Ak zistím, ¾e poèiatoèný proces stiahnutia prebieha dobre, po mesiaci mô¾em pou¾i» len 150 mg drogy. Táto stratégia by mala vyzera» ako postup a¾ do úplného preru¹enia lieèby psychotropnými látkami. Èo je toµko, ¹pecialisti, ktorí si myslia, ¾e preru¹enie psychotropík je mo¾né, pripú¹»ajú, ¾e jedno stiahnutie lieku nemusí staèi». Najprv by sa malo zvá¾i», èo by nás urobilo depresívnym alebo iným typom ochorenia. Chápeme-li, ¾e na dôkazy o ich problémy zaèali, keï výrazne zhor¹il vzhµad svoje vlastné miesto, èas alebo zaèa» èinnos», s najväè¹ou pravdepodobnos»ou bude nutné zmeni» aj ich ¾ivotného prostredia. Niekedy sa mi podarí nájs», ¾e v tíme akènej psychofarmaká mô¾e by» zbytoèná, ak na zaèiatku si myslia o to, aby centrálne spôsob, ako vyhovie» potrebám svojho vlastného ¾ivota, ktorý z pochopiteµných významov boli odobraté od nás alebo obmedzené.