Pokladnica s platobnym terminalom

V 19. storoèí si na¹iel pokladnicu James Jacob Ritty, ktorý má kontrolova» zamestnancov va¹ich krèiem. Vlastnil niekoµko barov v Daytone (dokonca aj veµké miestne mafiózy tam ¹li, ale to je problém pre samostatný príbeh. Bol aktívnym zamestnancom a nemal to rád, keï bol mami. Kto nás má radi? V istom období sa rozsvietila ¾iarovka a na¹iel som plán na vytvorenie nového zariadenia.

Toto zariadenie spôsobilo revolúciu v obchode, hoci prvé kópie neboli podobné elektronickým pokladnièom - boli zalo¾ené na hodinách a zásuvke a poèas transakcie bol silný zvuk. Vynálezca po patentovaní prístroja zalo¾il malú továreò so svojím bratom, ktorý robil jeho meno slávnym pre celý svet. Hoci dnes u¾ niekoµko z nás spája názov Ritty, v pozíciách aj na on-line èastiach venovaných fi¹kálnym tlaèiarom je dôle¾ité nájs» voµný problém.Dôle¾itá alebo malá pokladòa? Voµba závisí od va¹ich potrieb!Spoliehame sa na pokladnice pre:- pokladnice ECR (elektronické registraèné pokladne - nevymo¾iteµné, s men¹ou pamä»ou RAM, bez mo¾nosti roz¹írenia. Obmedzená pamä» RAM znamená, ¾e po niekoµkých rokoch je zariadenie pridané k výmene, i keï menej èasto pou¾ívané, bude trva» dlh¹ie.- POS pokladnièné pokladne - takzvané poèítaèové registraèné pokladne - s rozsiahlej¹ou pamä»ou RAM s mo¾nos»ou výmeny tém a rozvíjanie obsahu.Medzi pokladnicami pokladníc mô¾eme poskytnú»:- prenosné registraèné pokladne - pekné a mladé registraèné pokladne elzab mini e ideálne pre malých podnikateµov a na podporu outdoorových podujatí- jednokomorové pokladne - drahé v kioskoch a malých predajniach kvôli malým rozmerom, s mo¾nos»ou pripojenia váhy a èítaèky kódov k poèítaèu, pracujú aj v podomovom predaji- systémové pokladne - ideálne pre väè¹ie obchody, èo je nádej na kompatibilitu s vlastnými platobnými terminálmi, pokladòami a systémom ukladania dát. Majú veµa dobrých pracovných miest, ako je platenie za úèty a predaj mobilných dobíjaní.