Pokladnica kf 02

V modernej dobe nikto neuva¾uje o obchode bez pokladne. Obchodné registraèné pokladne sú pokrmy, ktoré registrujú v¹etky fiskálne operácie, vrátane súm dane z príjmov. Registrácia predaja na sumu sa uskutoèòuje zadaním predajných kódov, tovaru alebo slu¾ieb priamo z klávesnice vlo¾enej do súètu alebo pomocou èítaèky kódov. Názvy výrobkov alebo slu¾ieb by mali by» vopred naprogramované v registri.Fiskálne registraèné pokladne v Poµsku sú vybavené fiskálnou pamä»ou hodnôt OTP, v ktorých sú èisté a hrubé nákupy smerované na výsledok predajného dòa, prièom sa ¹pecifikujú rôzne sadzby DPH.

Moderná pokladòa je vybavená nielen LCD obrazovkou, ale aj bezdrôtovým pripojením k internetu. Èoraz viac mô¾eme vidie» ¾eleznice v práci pokladníc. Sú e¹te men¹ie, èo má pozitívny vplyv na prirodzený komfort zariadenia a efektívnos» slu¾ieb zákazníkom.Moderné modely umo¾òujú intuitívnu ¹kolu bez témy registrova» predaj a vykonáva» fi¹kálnu správu.Zariadenia sa èoraz èastej¹ie vytvárajú z mokrých a drahých materiálov v kontakte, èo navy¹e ovplyvòuje pohodlie práce.

Väè¹ina moderných registraèných pokladníc pracuje s poèítaèom a pokraèuje v pripojení èítaèky èiarových kódov a platobného terminálu.Moderné pokladne sú navrhnuté tak, aby v prípade výmeny role papiera mal u¾ívateµ dostatok prístupu k potrebným miestam.V prípade neúspechu pokladníka musí pou¾ívateµ po¾iada» o slu¾bu, ktorá je oprávnená opravova» pokladnice. Je rovnaké, ¾e ka¾dý nový fond finanèného zabezpeèenia je zapeèatený tie¾ neisto formovaný zamestnávateµom. Kontroly mô¾e vykonáva» iba servisný technik alebo daòový úradník.Pri audite titulu ¹tátnej pokladnice je predmetom auditu najmä obsah fiskálnej pamäte, nedotknuteµnos» peèatení a vstupov do servisných prác týkajúcich sa vèasných peòa¾ných prehµadov. V prípade, ¾e zamestnávateµ zistil nezrovnalosti, ¾e èelia peòa¾nej sume.