Pokladnica bez dph

Záväzky, ktoré prechádza dr¾iteµovi registraèných pokladníc, nezahàòajú iba práce spojené s ich nákupom a fi¹kalizáciou. Naopak, hovoria nad ka¾dým neskor¹ím obdobím, v ktorom pou¾ívame konkrétnu pokladòu. Tak¾e èo sa týka va¹ich povinností?

Aký je daòový záväzok, ktorý máme urobi» v oblasti nehnuteµností aj pri registrácii?

1. Príjmy, príjmy.

Prvou otázkou je poskytnutie potvrdení. Poèuli ste o práci získa» kupcov, aby zhroma¾ïovali potvrdenia od predajcov. Nie taká práca? Príjem je dokladom toho, ¾e daò, ktorú dlhuje daòovému úradu, bola získaná vo výpisoch predajcu. Chýbajúci doklad o príjme sa mô¾e sústredi» na to, ¾e táto daò nebola zohµadnená. Máme tu zaobera» sa lieèbou typu dane a konkurenènej neèestnosti.

2. Denná fi¹kálna správa.

Denná fi¹kálna správa je druhou povinnos»ou, ktorej je podnikateµ povinný. Po ukonèení ka¾dého dòa (ale aj pred zaèatím obchodovania na ïal¹í deò je podnikateµ povinný vykona» správu. V òom bude umiestnená hodnota dane, ktorú má podnikateµ zaplati» daòovému úradu typickému pre na¹e sídlo. Simple? Nezabudnite, ¾e táto správa je potrebná na úspe¹né vykonanie daòového auditu.

3. Mesaèná fi¹kálna správa.

Aj v prípade dennej správy je potrebné pripravi» analogickú mesaènú správu. Ide o to, aby sme zohµadnili hodnotu celej dane, ktorú chceme zaplati» za celý mesiac. Ako by sme mali túto správu robi»? V tomto zmysle je my¹lienka relatívne jednoduchá. Mesaèná fi¹kálna správa si ¾elá by» vytvorená a¾ do dne¹ka v mesiaci mesiaca, v ktorom sa týka.

4. Pokladnica.

Majetok z daòovej pokladnice sa vz»ahuje aj na povinnos» zapísa» zápisy do registra. Je dôle¾ité, aby boli tieto záznamy, ako aj celá kniha ulo¾ené v poli v tesnej blízkosti registraèných pokladníc. Samozrejme, ¾e tieto záznamy budú kontrolované poèas daòového auditu vykonaného v podniku podnikateµom daòovým úradom.

Zhrnutie: & nbsp; registraèné pokladne & nbsp; majú veµa zodpovedností. Vynakladaním týchto prostriedkov v¹ak máme záruku, ¾e sa na sumu zúèastníme legálne. Preto to mô¾eme dokáza» pri rôznych daòových kontrolách vykonávaných daòovým úradom.