Podavaee na toaletny papier

Jedným z najèastej¹ie pou¾ívaných nástrojov na prepravu a dávkovanie sypkých materiálov sú skrutkové podávaèe, nazývané tie¾ dopravníky. Nájdeme ich prakticky v ka¾dom obchode, kde sa vyrábajú suché zmesi, ale nie len. Miesta, v ktorých krmítka nájdu svoju aplikáciu, sú nesmierne silné a nie v¹etky sa dajú nahradi».

Skrutkový podávaè je nástroj, ktorý vám umo¾òuje prepravova» rôzne druhy prachu, od veµmi jemných a¾ po zrná s vysokou granuláciou. Vïaka pou¾itiu sú veµmi veµké. Okrem toho ïal¹ou výhodou tohto prístupu je skutoènos», ¾e transport týchto prachov sa mô¾e uskutoèòova» ako vo veµkosti, tak v akomkoµvek uhle.

Je tu rozdelenie závitovkových dopravníkov pre potrubné a ¾µabové dopravníky. Prvá z nich je posudzovaná viac energiou a tým aj vy¹¹ou úèinnos»ou. Pokiaµ ide o ¾µabové dopravníky, ich veµkou výhodou je skutoènos», ¾e umo¾òujú, aby dosky vstupovali na dopravník, èo je ¾iaduce vo forme, keï chceme riadi» trasu prepravy.

Pri navrhovaní závitovkových dopravníkov sa zohµadòuje predov¹etkým hodinová úèinnos». Správne zvolené výrobky a ¹pecifická kon¹trukcia zaruèujú dlhú ¾ivotnos» takýchto zariadení a spoµahlivosti, dokonca aj v úspechoch pri prená¹aní »a¾kých brúsnych materiálov.

Je nákladné poveda», ¾e závitovkové dopravníky sa spravidla vyrábajú podµa pokynov zákazníka. Obzvlá¹» dôle¾itá je då¾ka a veµkos» zariadenia, ale aj umiestnenie vstupu a výstupu a urèenie uhla sklonu. Zosilnené verzie podávaèa sa èasto vyrábajú z dôvodu výroby nástroja v obzvlá¹» »a¾kých podmienkach.

©iroká ¹kála oblastí, v ktorých mo¾no zásobník pou¾íva», je dobrá. Mô¾u by» nájdené v betónových a vykurovacích peciach v potravinárskom priemysle. Veµmi èasto je jeden z nich prijatý v priebehu spracovania zrna, napríklad pri jeho vetraní, nad èistením. Podavaèe slimákov sa tie¾ te¹ia pre chovateµov, ktorí mie¹ajú a hodnotia suché krmivo pre svoje zvieratá.