Opeuovanie aky je faktor

V obchodných a výrobných halách zamestnanci èasto pou¾ívajú stroje, ktorých práca spôsobuje emisiu malých fragmentovaných èastíc, ktoré idú do pra¹ných miestností. Dlhodobá vec v opeµovaní pravdepodobne bude pre zamestnancov obzvlá¹» neprijateµná. Niektoré druhy opelenia majú toxické úèinky na µudské telo. Navy¹e nepriaznivé úèinky prachu na µudí zhor¹ujú úèinnos» ich práce. Niekedy sa opeµovanie vytvára z horµavých alebo výbu¹ných plynov, prachu a výparov, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch, èo mô¾e vies» k strate ¾ivota alebo zdraviu.

Aby sa tomu zabránilo, je potrebné nasmerova» zariadenia na odstraòovanie odpadu. Odsávaèe prachu sú mechanizmom, v ktorom sa prach, spaliny a pôvodné priemyselné výpary odstraòujú z miest, ktoré sa rozpú¹»ajú vo vzduchu. Odstraòovacie zariadenia musia by» u¾itoèné, aby boli dodr¾ané zdravotné a bezpeènostné predpisy a zdravotnícke pomôcky zamestnancov. Koniec zariadení na odstraòovanie prachu je miestny výfukový systém. Mali by by» umiestnené èo najbli¾¹ie k zdroju opeµovania, aby sa zneèistenie odstránili na pozadí ich vzniku. Pri tejto metóde sa nebudú ¹íri» do plnej miestnosti. Okrem odstránenia prachu zo vzduchu poskytuje priemyselné odvzdu¹òovanie tieto kon¹tantné recirkulácie. Odpra¹ovacie zariadenia majú tie¾ rie¹enia, ktoré zni¾ujú emisie ¹kodlivých èastíc a neèistôt do atmosféry.

Pri výbere a pridaní priemyselného systému odpra¹ovania je niekoµko pozoruhodných pravidiel, ktoré je potrebné ma» na pamäti. Po prvé, jednotlivé moduly odparovacieho systému nemô¾u vytvára» elektrostatické náboje - bola to najobµúbenej¹ia metóda spôsobujúca výbuch horµavých plynov. Vetracie kanály, ktoré vstupujú do predajne in¹talácie, musia by» postavené z tém, ktoré sú obzvlá¹» odolné proti korózii a oderu. Tesnos» spojov je mimoriadne významná. Vïaka tomu plán funguje efektívnej¹ie, robí to s veµkou efektívnos»ou a pravdepodobne ide o oveµa dlh¹ie bez poruchy. Úniky sú u¾itoèné v eróznom produkte a sú schopné nasmerova» veµké body do fungovania systému, tak¾e musia existova», keï sú eliminované.