Nevybu ne izolaene priehrady

Znaèenie EX je profesionálny oznaèenie, ochrana pred explóziou, ktorá sa zavádza do zariadenia a ochranných systémov alebo ich fragmentov a populárne.

RepaHeelRepaHeel - Najlep¹ia pomoc pre hrubé, prasknuté, suché a tvrdé nohy!

Pri pohybe s významnými bezpeènostnými rozdielmi v krajinách Európskej únie sa rozhodlo o zjednotení dôle¾itých hodnôt v èlenských krajinách. Jednotné zákony umo¾nili veµmi µah¹í a silnej¹í tok tovaru medzi krajinami EÚ. Takto sa hovorí tzv Smernica o novom prístupe, ktorá bola odhalená ako kµúèové rie¹enie na zlep¹enie spolupráce medzi èlenskými krajinami.Pre oblasti s nebezpeèenstvom výbuchu a zariadenia, ktoré sa pou¾ívajú v nedávnych oblastiach, je potrebné spomenú» dva základné zásady ATEX (z francúzskej atmosféry výbu¹nej:- smernica 94/9 / EÚ ATEX95 Európskeho parlamentu a Európskej rady (z 23. marca 1994 o harmonizácii právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení, strojov a ochranných systémov urèených na èítanie v blízkosti oblastí ohrozených výbuchom,- Smernica 99/92 / ES ATEX137 (z 16.12.1999, ktorou sa upravujú minimálne po¾iadavky v oblasti ochrany a bezpeènosti zamestnancov na miestach, kde sa mô¾e vyskytnú» výbu¹ná atmosféra.Ka¾dé jedlo EX by malo by» riadne oznaèené a malo by prebehnú» sériu testov, ktorými sa má odstráni» akákoµvek výrobná chyba. Smernice Európskej únie, ktoré sme prijali v roku 2003, prísne stanovujú a ¹pecifikujú zásady práce a oznaèovania tohto typu zariadení.Viac informácií o Atexu nájdete tu.