Neplodnos je dediena

Rozhodli ste sa po¾iada» o die»a s priateµom? Je to perfektné! Ale po niekoµkých mesiacoch neúspe¹ných pokusoch o ka¾dého napadne nepríjemné my¹lienky, "a mo¾no aj trochu to so mnou deje?". V takejto veci nestojí za to, aby ste boli trýznení, a jednoducho ís» na testovanie plodnosti. Typy úspechu bude preto dochádza» semeno, to je úplne bezbolestné a mô¾e rozptýli» pochybnosti.

Namiesto vyhµadávania na internete za "cenu výskumu spermií" jednoducho prejdite do najrýchlej¹ieho výskumného laboratória a podrobne zistite cenník a rozsah výskumu. Existujú aj iné typy takejto analýzy. Najcharakteristickej¹í alebo spermiogram poskytne celkové posúdenie stavu spermy. V niektorých výnimkách je vhodné posúdi» kvalitu spermií a odstráni» akékoµvek poruchy. Náklady na takúto ¹túdiu sú pribli¾ne 100 PLN vo vz»ahu k laboratóriu, v ktorom ju hráme. Zisky sú zo zoznamu odlo¾ené na niekoµko dní.

Formuláre budú k dispozícii ako odchýlka objemu alebo tie¾ na pamäti, niektoré poruchy diagnostikovaná, je potrebné s ohµadom na ¹pecializované ¹túdie (tzv. CASA. Poèas tejto ¹túdie sa pripravilo podrobné hodnotenie morfológie spermií, zhroma¾dila sa ich ¾ivotnos» a prítomnos» protilátok a úèinných leukocytov.

Zaujímavá ¹túdia je takzvaná seminár, v ktorom sa popri mnohých testoch spermy tie¾ zdá, ¾e poskytuje poradenstvo o semenných vezikuloch a prostate. V súèasnej mo¾nosti sa vykonávajú komplexné informácie o stave reprodukèného systému. Tento test sa vydá, keï základné výsledky nedávajú jasnú odpoveï na otázku, èi je príplatok nesprávny.

Kedy sa pripravi» na analýzu spermií? Mu¾ musí by» uvoµnený z akejkoµvek sexuálnej aktivity vrátane masturbácie najmenej 5 dní pred vy¹etrením. Taktie¾ stojí za to, aby ste poèas be¾ného obdobia nepou¾ili ¾iadne zmeny v strave alebo aktivite. Agent je jasný - spôsob výskytu vplyvu na celú skupinu spermií a niektorým zmenám pred testom mô¾e skresli» produkt.

V deò testu predpokladáme laboratórium, kde navrhujeme na¹e údaje. Potom získame kontajner na spermie. V skupine laboratórií existuje lepený materiál na byte - vïaka tomu je 100% istý, ¾e je "èerstvý" a presne ulo¾ený.