Neplodnos a tehotenstvo

Niekedy je mo¾né, ¾e príèiny problémov, ktoré chcú by» v núdzi, nie sú známe, ale najèastej¹ie táto diagnóza neplodnosti existuje v byte, aby sa zistilo, preèo sa k inseminácii nepristupuje. Neplodnos» v man¾elskom páre sa mô¾e prejavi» len v prechodnom stave, ak má dobrú lieèbu v rovnakom èase. Je prítomný, preto¾e je to zvyèajne lieèiteµné ochorenie.

Samozrejme, ak sú vývojové defekty pohlavných orgánov vá¾ne, alebo ak podstúpime ovariálnu hypoplaziu alebo úplný nedostatok maternice, mô¾eme sa rozlúèi» s lieèbou neplodnosti. Toto je teraz neplodnos» a táto úroveò je bohu¾iaµ nezvratná. Je potrebné ma» na pamäti, ¾e ka¾dá choroba alebo infekcia, ktorú ste mali predstavu o mo¾nosti otehotnie». Preto je obzvlá¹» dôle¾ité, aby bola diagnóza reálna. Je potrebné vylúèi» akýkoµvek zápal, myómy, cysty alebo infekcie. Zdravotný stav potenciálnych rodièov vy¾aduje, aby sa zmluva zachovala ka¾dý okamih. Niè nedosiahneme, ak nieèo zakryjeme pred partnerom alebo lekárom. Tak¾e ak lekár nezistí ¾iadne záva¾né ochorenie u man¾elov, je to veµká nádej na ¹»astie lieèby. Veµmi dôle¾itým faktorom je psychika ¾eny. Ak nie je podvedome pripravený prevzia» úlohu matky, telo sa prispôsobí svojim oèakávaniam. Mnohí µudia si dokonca nemusia by» vedomí aktuálneho problému, a to sú skutoènosti, ktoré potvrdzuje vedecký výskum. Okrem toho ¾eny, ktoré u¾ za¾ili mnohé sklamania, rýchlo strácajú nádej, èo bráni ïal¹ej lieèbe stratou motivácie. Ak diagnóza neplodnosti ukazuje, ¾e µudia majú obdobia ovulácie, dokonca aj bez lieèby, ¾ena mô¾e ma» vyhliadky na otehotnenie. Ak sa zistí príèina neplodnosti, èlovek by sa nemal vzda» nádeje, preto¾e lieèba má poskytnú» ¾iadaného potomka a neskôr. Av¹ak, v zariadení na zvý¹enie svojich schopností, musíte dodr¾iava» odporúèania lekárov. Boj proti neplodnosti sa èasto ukazuje ako trvalý, tak¾e buïte trpezliví.