Negativne emocie u deti

Ka¾dý z nás má niekedy hor¹ie chvíle v údr¾be, niekedy depresívne alebo znepokojujúce. Tieto ¹táty sú èasto výsledkom zlých a stresujúcich udalostí vo va¹om vlastnom byte, pre ktoré nemáme vplyv. Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - podmienky pre stra¹nú du¹evnú pohodu, ktoré bezpochyby ¾ijú veµa. Je normálne, ¾e sa cítime ohromení, depresiami a »a¾kos»ami pod vplyvom takejto formy. Koniec koncov by tento stav mal skôr alebo neskôr prejs» sám, s plynutím èasu. Èo robi», ak sa to nestane?

Cíti¹ sa neustále deprimovaný a ohromený, zlé nálady ¾ili celé tý¾dne? Zaèínate stráca» vz»ah s blízkymi alebo zanedbáva» svoje povinnosti? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa uzdravuje. Niekedy by sme sa mali obráti» na profesionálnu pomoc - s tým nie je niè zlé. Keï dôsledky negatívnych udalostí prevzali kontrolu nad va¹im bytom, mô¾e by» u¾itoèná klinika du¹evného zdravia.

VaricoBoosterVaricoBooster - Cítite µahkos» nohy a bojujte proti kàèovým ¾ilám!

V prostredí, akou je psychiatrická klinika, pracujú známi a certifikovaní lekári (psychológ, psychiatr, sexológ, psychoterapeut. Mô¾ete ich rozdeli» na kompetentné konzultácie a podporu. Na rozdiel od v¹eobecného názoru pomoc týchto odborníkov nie je vyhradená výluène µuïom, ktorí trpia vá¾nou du¹evnou chorobou - naopak - ktokoµvek, kto sa dlhodobo podieµa na akomkoµvek psychologickom probléme, by mal by» tam - aj keï príznaky nie sú veµmi intenzívne. Neberúc do úvahy zlú náladu mô¾e spôsobi», ¾e sa vyvinú ochorenia, ako je depresia a neuróza. Znaène bránia osudu pacientov a napriek tomu, ¾e sú lieèebné v súhrne, terapia mô¾e trva» tak dlho.

Prvýkrát v klinike du¹evného zdravia sa budete môc» stretnú» s psychológa na konzultaènej schôdzi. Takéto stretnutie prekonáva diagnostiku, poskytuje informácie a urèuje ïal¹ie opatrenia, ktoré mo¾no pou¾i» napríklad na odkázanie na psychiatra alebo na psychoterapiu s lekárom.