Modul program microsoft excel

Program Optima je sie» mnohých pripojených pe¹ích modulov zalo¾ených na tejto databáze. Vo vz»ahu ku ¹pecifickosti konkrétnej spoloènosti je mo¾né moduly voµne kombinova». Program funguje v centre siete Microsoft Windows (mo¾ná práca pre jedného pou¾ívateµa aj v on-line triede (Microsoft Internet Explorer 7.0 alebo väè¹ia.

https://fizzys.eu/sk/

Program Optima funguje len na základe Microsoft SQL Server 2005, 2008 alebo 2008 R2 (verzia 2000 nie je podporovaná. Poèas in¹talácie sa musíte oboznámi» s rôznymi po¾iadavkami na konfiguráciu poèítaèového hardvéru a obsahom licencie. Systém µudských zdrojov je urèený pre µahké a malé podniky. Funguje perfektne s novými modulmi, ako je fakturácia, správa a obchod s èasopisom. Ide na:- registrácia zamestnancov, \ t- úhrady platieb s prihliadnutím na neprítomnos», nadèasy, \ t- kontrola neprítomnosti zamestnanca, dní dovolenky,vytváranie opráv na uverejòovanie pracovných zoznamov,- vyrovnanie zmlúv, \ t- úètovanie o neprítomnosti súvisiacej s rodièovskou dovolenkou, rodièovskou dovolenkou, druhou dovolenkou z rodného domu die»a»a,- rozdelenie odmeòovania do hotovosti a prevodov s uvedením príslu¹ného bankového úètu, \ t- vyrovnanie zmlúv uzavretých s cudzincami, \ t- výpoèet a tlaè daòových priznaní, \ t- vytváranie personálnych dokumentov ako pracovnej zmluvy, dodatky k zmluvám,- príprava vyhlásení pre PFRON a pomocné výtlaèky pre DEK-II a DEK-I-0,- archivácia formulárov µudských zdrojov,- úhrada odmien zamestnancov vyslaných do zahranièia.Modul µudských zdrojov a miezd je nasledovný ako slu¾ba úverových a úverových fondov. Mô¾e by» integrovaný so systémom Comarch ERP XL, s tímom Comarch ERP Altum, s mobilnými aplikáciami: Comarch ERP e-Pracownik a Comarch ERP Mobile Fleet. Správna implementácia delegátov do systému Optima umo¾ní efektívnu organizáciu personálneho oddelenia a sekretariátu. Modul spolupracuje s plánom platiteµa, ktorý ide do vyrovnania so Sociálnou pois»ovòou.