Modelovanie vlasov na okruhlej kefke

Môj bratranec, veµmi drahý, hrá si s vlasmi, mô¾e¹ si pohladi» póry a rozèesa» si vlasy. Ona je tak absorbovaná, ¾e ak chce v¹etko vyzera» dokonale, mô¾e si vyrobi» ¹núrku ¹es»krát, niekedy vlo¾i» vlasové doplnky, alebo ju zovrie. On tú¾i po ¹kole ukazuje najviac a zamera» sa na ne. Jej nedávne stvorenie kráµovnej Mischief je tie¾ zábavné a musela ma» perfektné úèesy a obleèenie. Na zaèiatku Mama vyplazila svoje malé vrkôèiky so stuhami k nim pripojenými. Po chvíli táto krásna dievèatko povedala nie, nie a e¹te raz nie. Urobím ïaleko v mojich kuèeravých vlasoch ... a zaèalo to. ©tyridsa»pä» minút natáèania pri stohovaní. Vyzerala aristokraticky ako významná kráµovná. Keï v¹ak chodí s aristokratmi, veµmi rýchlo zmenila názor. Nepoèítajúc sa s prítomnos»ou, ¾e na zaèiatku robili len dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenil koncept a vo svojom prejave to znelo tak málo "nieeee, ja len nechcem, nemám niè na mysli aristokrata, nanajvý¹ jej slú¾ka." Po¾adovala nový úèes, usporiadané vlasy vo forme naplnenej koky. Preto¾e, samozrejme, ako som napísal vy¹¹ie, máme teraz skúsenosti s navrhovaním jej vlasov, tak¾e to, èo ¹lo obzvlá¹» rýchlo. Jej matka z mojej strany na druhej strane a za dvadsa» minút boli v¹etci.

Najlep¹ie úèesy pre dievèatá