Medzidruhove su a ne cvieenie

Atlant gel

Potrat je nevyèerpateµným predmetom tabu. Napriek tomu, èo sa médiá v¾dy zaoberajú touto trápnou témou, ukazuje problém so spoµahlivým oponentom potratu alebo práve naopak. Samozrejme, potláèanie problému nepodporí jeho rie¹enie, ale na druhej strane jeho vyfukovanie nie je. Problém je v tom, ¾e niet pochýb. Podµa zákona a navy¹e podµa krásnych a nábo¾enských hodnôt je potrat alebo ukonèenie tehotenstva nezákonné. V súèasnosti dochádza k preru¹eniu nenarodeného die»a»a, ktoré u¾ zaèalo a ktoré podlieha absolútnej a neodcudziteµnej ochrane. Existujú v¹ak právne výnimky, ktoré umo¾òujú matke die»a»a odstráni» tehotenstvo. Takéto výnimky sú normálne ohrozenie zdravia alebo ¾ivota matky, ¾ivota iného die»a»a a odhalenia vá¾nych, nevylieèiteµných vád die»a»a. Existujú v¹ak situácie, keï budúca matka by nemala ma» die»a: v¹etko je rovnaké, kvôli zlému materiálnemu stavu alebo nezvyèajne mladému veku. V takejto veci, samozrejme - v poµskom práve a cirkevnom práve je odstránenie po¾iadaviek nezákonné. Budúca matka bude ma» buï ilegálne potraty, potrat alebo narodenie die»a»a a potom ich odovzdá adopcii.

Samozrejme, nebudeme tu ¾iadnou z kariet, zakazujeme alebo podporujeme potraty, ospravedlòujeme sa. U¾ nemáme v úmysle zatajova» skutoènos», ¾e vo fázach príkladov sa to nestane, ak nie pre nepozornos» ¾ien. Alebo èo hovorí, ¾e ¾eny nie sú odolné voèi vetru. Koniec koncov, v ¾ivote sú rôzne veci a staré, okrem svojho výberu, sú veµmi individuálne. A okrem neopatrných tíned¾erov, ktorých hlavné sexuálne ¾ivoty skonèili v tehotenstve, ale to sa stáva. Stáva sa, ¾e bohaté ¾eny, ktoré nie sú schopné zosúladi» prácu s výrobou, majú nárok na potrat. Poµské právne predpisy im samozrejme zabraòujú, preto musia hµada» pomoc v nemeckých, slovenských a rakúskych nemocniciach.

Niet pochýb o tom, ¾e v skupine nechcených tehotenstiev by bolo dôle¾ité zní¾i» v¹etko na blízke vyhlásenie „bolo potrebné prija»“. Ak by mal by» potrat v skutoènosti zakázaný aj pri úspechoch v kozách, je to práve v rámci právnych podmienok, ktoré by poµská vláda mala umo¾ni» ¾ene ukonèi» tehotenstvo. Ako v¹ak vieme z histórie, aj napriek splneniu zákonných podmienok lekári odmietajú vykona» zákrok, vystavi» byt a zdravie nielen osobe, ale aj iným de»om. A tak je tu neprijateµný jav.