Led svetelny efekt

V¹etci sme radi ako koncerty alebo dôle¾ité udalosti. Nielen vïaka silnej hudbe alebo obµúbeným hviezdam na èastiach. Svetlo priná¹a najväè¹ie úèinky. Niekedy nevidíme, ako sa svetelná ¾iara stúpa pre spevnú hviezdu, alebo naopak - osvetlí zúèastnené publikum. Krásne, farebné svetlá priná¹ajú efekt ako rozprávka. Ïal¹ím výsledkom je dym vychádzajúci zo stroja z pohodlného uhla do perspektívy svetla.

Svetlomety ho potom spoja so skutoèným nárazom, vïaka èomu radi obdivujeme obraz. Osvetlenie svetiel je tak dôle¾ité, ¾e len najdôle¾itej¹ia funkcia, v rôznych koncertoch a udalostiach. Dlhodobo je známe, ¾e pozornos» dobra je extrémne zameraná na nieèo vïaka vizuálnym podnetom. Mozgy prená¹ané do mozgu cez poµské oèi sa spracúvajú, preto¾e µudia mô¾u obdivova» iné veci. Osvetµovacie reflektory sa nepou¾ívajú len pri udalostiach alebo hlavných koncertoch. Vïaka na¹ej novej kon¹trukcii sa budú prispôsobova» v¹etkému v rohu. Mô¾u by» zavesené zo stropu alebo na koncoch stien. K dispozícii sú zábradlia, ktorých úlohou je pohybova» sa tam a spä» v projekte osvetlenia prebiehajúceho objektu. Ich postoj je hliník, tak¾e nie sú vystavené takmer znièeniu alebo prehriatiu. Majú rôzne pou¾itie, vrátane svetla v galériách, ako podsvietenie obrazov. Niekedy krásny obraz nie je v¹etko. ¥udia si èasto ani neuvedomujú, ¾e len správne osvetlenie umeleckých diel ich robí e¹te kraj¹ie ako predtým. V bezprostrednej blízkosti sa reflektory sami seba pozerajú, ¾e sú schopné ohýba» a da» svetelné lúèe pod uhlom. Bohu¾iaµ sa hovorí, ¾e musia visie» zhora a osvetµova» jeden bod nadol. Mô¾eme ho nastavi» pod uhlom, ktorý nám vyhovuje.Stojí za to investova» do tohto modelu osvetlenia. Av¹ak nie je niè vy¹¹ie ako moderné farby a farby, ktoré doká¾eme vidie».