Laboratorne prepravne voziky

BagProject je online obchod ponúkajúci skladovacie vozíky, nákladné stoly, turistické batohy, nákupné ta¹ky, batohy a kolesá. V¹etky predané výrobky sú vyrobené z najkvalitnej¹ích tried materiálov. Ich vykoris»ovanie je pochopiteµné a teplo. Spoloènos» BagProject mô¾e pripusti» tím kompetentných profesionálov. Vïaka nim sa výrobky, ktoré sú otvorené na predaj, zapôsobia na priekopnícky a vysoký komfort pou¾ívania. Ponúkané vozíky, ta¹ky alebo stoly sa vyznaèujú vysokou spoµahlivos»ou. Pri objednávke nad 200 PLN je zásielka bezplatne garantovaná. Pri platbe bankovým prevodom je výmenný kurz 12 PLN a 13 PLN. Akékoµvek výhrady budú zru¹ené zamestnancami spoloènosti. Mô¾ete vola» od pondelka do piatku od 9 do 16. BagProject je nekomplikovaný vyhµadávaè. Je potrebné iba ¹pecifikova» typ produktu. Kolekcia obchodov je napríklad vozík na prepravu tovaru. Bezkonkurenèné nosi» »a¾ké predmety vá¾iace a¾ niekoµko desiatok kilogramov. Jednotliví klienti, cestovatelia alebo spoloènosti ho pou¾ívajú. BagProject ponúka aj stály obchodný stôl na predaj výrobkov na trhu. Prenosný, µahko skladateµný, slú¾i dlhú dobu. Predaj vysoko kvalitných turistických kufrov veµkých rozmerov, farieb alebo rezov. Do poslednej, viacfarebné nákupné ta¹ky sú ponúkané spolu s nákupnými vozíkmi. ©iroký výber atraktívnych ¹týlov a farieb. BagProject tie¾ predáva masívne rekreaèné batohy pre veµké expedície. Pre strediská sú stále skvelé krátke výlety. Internetový obchod poskytuje individuálne rie¹enie pre v¹etkých zákazníkov a obrovskú profesionalitu.

Pozri: plo¹inový vozík