Kuchynsky robot 1000w

Svet je »a¾ký nový typ, s inými charakteristikami, zruènos»ami alebo µuïmi vo významnej hodnote, vïaka v¹etkému sa v¹etko prekrýva a mô¾eme sa v tomto mimoriadne komplikovanom stroji podari».

Predstavte si situáciu, keï sú µudia svetlí a analytici ako Einstein. Hoci beh by bolo veµmi zaujímavé diskusie, zákon vesmíru by bolo oveµa rozgryzione jednoduché, ale rýchlo som dokonèil v¹etky nedostatok. Neboli by tam pekári, mliekari ani obchodníci.

Takáto rôznorodos» zamestnancov je nevyhnutná a umo¾òuje vám nájs» svoju vlastnú pozíciu na tejto planéte. Samozrejme, keï¾e nie ka¾dý mô¾e by» svetovo uznávaným ¹portovcom, samozrejme nie v¹etci mô¾u existova» ako podnikateµ, ktorý otvorí poµskú spoloènos», niè s tým nie je zlé. Niektorí majú mo¾nos» hazardova», niektorí majú linku do obchodu a nemali by rozdeµova» hostí na lep¹ie alebo ni¾¹ie, ale kvôli stresu, ktorý funguje.

V¹etko sa prekrýva a ¾iadna spoloènos» nemohla fungova», nie µudia okolo nej, robia zdanlivo triviálne aktivity. Pozrime sa napríklad na riaditeµa spoloènosti. Neèerpal energiu ráno po tom, èo pili kávu a jedol raòajky, ak predtým èlovek nevyzrel kávové zrná, nevyrábal kurèatá, nevyrobil výrobky, neodovzdal ich do supermarketov, nepredal ich. Bohu¾iaµ, existoval v podobe efektívne fungujúcich firiem, ak hos» nepomohol svojmu osudu vymý¹µa» program na vykonávanie spoloènosti alebo µudského kapitálového aparátu. Po dni plnom výziev by nebol spokojne odpoèíval, keby tesár neuskutoènil drevené práce predtým na výstavbu pohodlnej postele.

Toto je obzvlá¹» dobre známy príklad, ale ukazuje, ako veµmi nás v¹etci spájame s vlastným vá¾nym zlým dojmom, preto¾e znehodnocujú iné znaky z dôvodu ich sociálneho postavenia. A malo by sa pamäta» na to, ¾e majetok sa valí a v¹etko sa mô¾e okam¾ite zmeni». Preto by sme mali v¹etci navzájom vá¾ne re¹pektova».