Kolposkopia kielce

Kolposkopia, aby optické zariadenie pou¾ívané pri kolposkopiu, ktorá poèíta na analýzu povrchu krèka maternice, dolnej èasti kanála a vagíny a vulvy. Bohu¾iaµ, aj v minulom storoèí bola kolposkopia pomerne podceòovaná a pou¾ívala sa ako »a¾ká a jemná ¹túdia, ako aj zaujatá. Ale dnes mo¾no pozorova» drastické zmeny v polohe pre výskum kolposkopia, ktorej význam vzrástol tým, ¾e umo¾òuje bezprecedentné pokrok pri vyhodnocovaní cervikálnej patológie.Kolposkopia umo¾òuje okam¾ite identifikova» gynekologické anomálie a robi» adekvátne rozhodnutia o terapii. Colposkop vy¹etrenie identifikuje predklinické formy rakoviny krèka maternice, a diagnóza v súèasnej fáze znamená úplné vylieèenie rakoviny. Ako u¾ bolo povedané, profesionálny kolposkop je zárukou nielen pasívneho pozorovania, ale aj krènej diagnózy pre predpokladané neoplastické zmeny. Kolposkopické vy¹etrenie umo¾òuje presne rozpozna» záva¾nos» erózie a posúdi», alebo musíme vytvori» so zmenou skutoène ¹kodlivou pre zdravie ¾eny.©pecializovaný lekár, ktorý pou¾íva kolposkop, mô¾e tie¾ urobi» vulvoskopiu, t.j. vizuálnu kontrolu vonkaj¹ích pohlavných orgánov. Inovatívna technológia pou¾ívaná v kolposkopoch prakticky eliminovala problém nepohodlia u pacientov podstupujúcich kolposkopiu. Nástroje pou¾ívané v dne¹ných vyspelých optoelektroniky tudzie¿ zberaèi dosiahol presný pohyb mnohostranného výskumu hotový Kolposkopia a ich blízkym, ktorý odstráni v¹etky predchádzajúce nepríjemnosti. Okrem toho mô¾e by» väè¹ina týchto kolposkopov vybavená aj digitálnymi bunkami, ktoré umo¾òujú meni» priebeh otázky alebo robi» digitálnu archiváciu na elektronických médiách.