Kde otvoril priemyselny zavod v poznani

V produkèných kanceláriách sú zóny, ktoré sú viac-menej vystavené po¾iaru. To sa týka predov¹etkým druhu vyrábaných látok alebo iných faktorov, ktoré mô¾u priamo alebo nepriamo spôsobi» po¾iar. V zmluve sa nakoniec na pracovisku a pracovníkov musí nachádza» systém zabezpeèenia výbuchu, teda systémy protipo¾iarnej ochrany.

Zodpovednos» majiteµa továrnePredov¹etkým je potrebné ma» na pamäti, ¾e zamestnávateµ je povinný stara» sa o bezpeènos» zamestnanca a povinnos» dodr¾iava» my¹lienky a vzory bezpeènosti a hygieny pri práci. Celý organizmus proti výbuchu je jedným z najdôle¾itej¹ích prvkov starostlivosti o bezpeènos» obchodu a µudí. Na òom sú znázornené tri prvky, ktoré pri vzájomnom zmie¹aní mô¾u spôsobi», ¾e potenciálny po¾iarny výbuch mô¾e by» zabitý u¾ na jednom zaèiatku alebo ¾e jeho výsledky budú výrazne minimalizované. Pri vykonávaní hodnotenia rizika mô¾e dôjs» k nebezpeèenstvu výbuchu v jasnom pracovisku. Potom je zamestnávateµ povinný vytvori» dokument, ktorý sa vymieòa s dokumentom o ochrane proti výbuchu. Pri vytváraní tohto dokumentu musíte oznaèi» v¹etky zóny a priestory vystavené po¾iaru a v¹etky faktory, ktoré tento po¾iar mô¾e spôsobi».

Bezpeènostný systém proti výbuchuPri informovaní o spôsobe ochrany pred výbuchom je potrebné uvies», ¾e prvé obdobie sa nazýva potlaèenie výbuchu. Ako jeden názov mô¾e naznaèova», v súèasnej èasti po¾iaru je hlavným predpokladom zvládnu» to v èo najskor¹om mo¾nom èase. Zvyèajne sa spolieha na potlaèenie plameòa v miske. Druhou èas»ou je pomôc» explóziou, ktorá spoèíva v zavedení tlaku v správnom stave do normálneho stavu. Poslednou etapou je odpojenie výbuchu, ktorý centrálne závisí od vyrovnávania jeho výsledkov. Kombinácia týchto troch faktorov mô¾e výrazne ovplyvni» zni¾ovanie úèinkov po¾iarnych plameòov a ich dobrá kombinácia, zatiaµ èo prísne dodr¾iavajú bezpeènostné normy, mô¾u úplne obmedzi» ponuku svojho postavenia.Struène povedané, po¾iar mô¾e spôsobi» nielen materiálne ¹kody. Preto, samozrejme, by ste mali myslie» na zdravie hostí a ich bezpeènos». Ako hovorí obyèajné príslovie, v¾dy je lep¹ie reagova» najskôr ako bojova» proti zmenám, ktoré sa èasto stávajú nezvratnými.