Junkersov vybuch

https://jinx-formula.eu/sk/

Výbuchu je vidie», ¾e je ïaleko silný oxidaèné reakcie alebo rozkladu, ktorý má veµkú spaµovanie horµavých plynov, pár, tekutín alebo horµavým prachom a vláknami v atmosfére, ktorá spôsobí zvý¹enie teploty alebo tlaku a znièenie lo¾iska rázové vlny a akustickým úèinkom.

Výbuch je plochý v striktne definovaných podmienkach a konkrétne, keï sa koncentrácia horµavého paliva stretáva v úplne definovanom rozsahu, ktorý sa nazýva limit výbuchu. Koncentrácia horµavých zlo¾iek v urèenom rozsahu výbu¹nosti nespôsobí výbuch. Pre vznik explózie je nad dobrou energiou, ktorá mô¾e by» iniciovaná takými faktormi, ako sú iskry, ktoré vznikli poèas práce organizácie a elektrickej kon¹trukcie, prvky zariadenia boli ohrievané na veµmi vysoké teploty, atmosférické a elektrostatické výboje. Táto energia je urèená krátkou energiou vznietenia a definovaná ako veµmi nízka energia kondenzátora vo vnútri elektrického poµa, prièom tento roztok mô¾e vies» k vznieteniu zmesi a prenosu plameòa v mo¾nosti testovacích podmienok. Zariadenia na ochranu pred výbuchom sú náradie odolné voèi výbuchu, ktoré je urèené na èinnos» v oblastiach s mimoriadnym rizikom výbuchu.

Hodnota minimálnej zapaµovacie energia je parameter, ktorý umo¾ní analýzu nebezpeèenstvo výbuchu, ktorý je vyrobený z prevádzky v urèitej oblasti zdrojov, ako sú napríklad elektrické iskry, elektrostatickú iskrou, ktoré vyplývajú z kapacitných alebo induktívnych elektrických obvodov, rovnako ako mechanické iskry.

Palivo musí ma» prístup s okyslièovadlom a zaèiatok spaµovania si vy¾aduje iniciátor. Je hor¹ie spusti» výbuch prachu ako výbuch plynu. Plyn sa spontánne spája s atmosférou v dôsledku difúzie a na vytvorenie prachového oblaku je potrebné mechanické mie¹anie. Minimalizácia priestoru výbuchu uprednostòuje násilie výbuchu a úspech prachu sa zachováva ako faktor, ktorý prispieva k jeho výskytu. Medzi plynnými oxidantmi mô¾e by» napríklad fluór namiesto kyslíka. Kvapaliny, ktoré sú oxidantmi, zahàòajú kyselina perchlórová, peroxid vodíka a medzi tuhými látkami oxidanty sú: dusiènan amónny, oxidy kovov. Palivá sú primárne v¹etky kvapaliny, plyny, ale aj pevné látky.