Jazykove tudium uw

Mladí zamestnanci s jazykovým nad¹ením si èasto vyberajú jazykové kurzy. Od tých najjednoduch¹ích, ako je nemecké ¹túdium, ¹túdium angliètiny, romanistika, a¾ po zaujímavej¹ie, napríklad sinológiu alebo indológiu. Po prekonaní týchto smerov je kniha iná. Väè¹ina pracovných miest budú µudia, ktorí najprv trénujú dokementów v podnikoch spolupracujúcich so vzdialenými investormi.

Poµské hospodárstvo rastie e¹te viac, prièom ka¾dý rok investujú na miestnom trhu viac spoloèností z ich vlastných krajín. Z posledného zmyslu je veµký dopyt po hlavách, ktoré hovoria plynule cudzími jazykmi. Ak chceme zaèa» zmluvy s cudzincami, potrebujeme prekladateµov poèas úvodných rozhovorov, ako aj keï potrebujeme prelo¾i» dokumenty, ktorými je transakcia viazaná.

Suganorm

V modernej dobe je angliètina najobµúbenej¹ím jazykom v Európe. Väè¹ina mladých dievèat je zaradená do skupiny, aspoò v komunikácii. Situácia vyzerá v podnikateµskej sfére inak. Väè¹ina investorov pochádza z Nemecka, Ruska, Èíny a Japonska, preto sú odborníci, ktorí poznajú svoje národné jazyky, najcennej¹í. Najmä ruské µudové umenie je druh renesancie. A¾ pred niekoµkými rokmi bol ruský jazyk negatívny, s komunistickými obdobiami, tak¾e keï som ho spoznal v skupine. V súèasnosti vidia mladí µudia svoj potenciál, sú veµmi dychtiví vybra» ¹tudijné odbory, ktoré mu umo¾nia získa» ho. Ihneï potom, èo je zavedený èínsky jazyk, rovnako ¾iaduce, ¾e oveµa »a¾¹ie, preto jeho znalosti sú urèené najambicióznej¹ími ¹tudentmi.

V súèasnosti nie je výrobný trh pre mladé dievèa veµmi dobrým prostredím. S cieµom nájs» si prácu spoloène s vlastným vzdelaním a kvalifikáciou nestaèí dokonèi» prvú lep¹iu univerzitu. Výber dobrého ¹týlu je tu kµúèovým aspektom. Filológia sa ukazuje ako úspe¹né rie¹enie.