Internet bez oblaenosti

V¹etky spoloènosti budú na túto chvíµu potrebova» ïal¹ie úlo¾né priestory. Medzi najväè¹ie rie¹enia tejto chyby patria alkoholické nápoje, ktoré zachytávajú na externých serveroch údaje známej spoloènosti. Pozrime sa pozorne na to, aké výhody a nevýhody pamätajte na toto rie¹enie.

Jednou z výhod je prístup k ulo¾eným údajom bez ohµadu na to, na akom poèítaèi pracujeme. To znamená, ¾e jedna vec, ktorú potrebujete na zobrazenie informácií, je webový prehliadaè a prihlasovacie meno a heslo pre vá¹ vlastný úèet v cloude. Je to posledný veµmi výhodný prístup najmä pre spoloènosti, ktoré vyu¾ívajú veµa poboèiek. Zabezpeèuje bezpeèný a rýchly prenos dát medzi nimi. Existujú aj pokroèilé rie¹enia, v ktorých je pre prístup k cloudu u¾itoèný unikátny softvér, ktorý zaruèuje prehliadanie textov. Cloud erp je nápad pre spoloènosti, ktoré pracujú v takzvanom oblaku. Pou¾íva sa málo, èo znamená, ¾e µudia bez odborných vedomostí nebudú schopní s nimi bez problémov zvládnu». Ïal¹ou výhodou ma» vlastný oblak sú úspory pri nákupe zariadení a prijímanie zamestnancov, ktorí by potrebovali tento nástroj a softvér na obsadenie. Vlastni» vlastné vybavenie by zahàòalo aj potrebu prenaja» si ïal¹iu oblas», kde by som bola, a preto by sa vz»ahovala aj na ïal¹ie náklady. Hlavnou výhodou cloud pre spoloènosti je bezradný. Tým, ¾e zveríme na¹e schopnosti profesionálnej spoloènosti, mô¾ete si by» istí, ¾e aj keï ste cieµom hackerského útoku, ¾iadne údaje nebudú po¹kodené, a ak stratíte rýchlo, budete obnovení. Jednou z nevýhod tohto rie¹enia je prístup k vlastným mo¾nostiam zo strany poskytovateµa slu¾ieb. Je v¹ak mo¾né zaregistrova» sa v súlade, aby poskytovateµ slu¾ieb mal èo najmen¹í prístup. Je pravdepodobné, ¾e nájde oblak, nad ktorým budeme ma» kontrolu. Ale toto je drahé rie¹enie, ktoré nás tlaèí na zamestnávanie ïal¹ích ¹pecialistov, a preto ho pou¾ívajú skôr celé korporácie.