Iadna sila gryfice

Veµmi èasto, keï sa nakupuje do ¹irokej ¹kály nákupných centier, µudia sú predpovedaní o tom, èo chcú kúpi». Mô¾e sa v¹ak tie¾ sta», ¾e keï bude v ceste, plány budú zmarené náhlym nedostatkom elektriny. Na druhej strane, keï sa celý obchod náhle ponorí do nocí, nie ¾e by zlyhal núdzový zdroj energie. Najmä, ¾e èlovek nikdy nemô¾e skutoène predpoveda», kedy mô¾e dosiahnu» takú vec. Èasto mô¾e osvetlenie ís» úplne neoèakávane, tak¾e je dôle¾ité, aby sa µudia, ktorí sa v zariadení nachádzajú, mohli èo najskôr dosta» von.

Je posledný, ak vyu¾ijete fakt, ¾e v iných zdrojoch a nákupných galériách je fungovanie ka¾dej kópie spojené s prístupom k dôle¾itému zdroju energie. Takéto objekty sú niekedy otvorené a¾ do neskorých noèných hodín, a ak sa vám po tme vyèerpá elektrina, neunikne vám nedostatok elektriny. Okrem toho, náhle ponorenie v noci mô¾e spôsobi», ¾e sa µudia budú cíti» panike a strachu. Preto je dôle¾ité, ¾e vo v¹etkých priestoroch nájdeme núdzové svietidlá ako jediné núdzové osvetlenie.

Stojí v¹ak za zmienku, ¾e prítomnos» takéhoto svetla bude ¾iaduca vo veµmi zlo¾itých situáciách na vyrie¹enie. Hovoríme o mo¾nosti po¾iaru na mieste námestia. Aby bolo µahké sa dosta» von z budovy, takéto núdzové osvetlenie musí by» otvorené a pripravené na podpis kedykoµvek. Pomoc pre skutoènos», ¾e na rôzne úèely mô¾u by» prítomné horµavé materiály, je obzvlá¹» dôle¾ité, aby takéto osvetlenie viedlo presne k núdzovým východom najkrat¹ou mo¾nou cestou.

Vïaka tomu budú môc» v¹etci, ktorí sa zhroma¾dili v nákupnom centre alebo v inom zariadení, opusti» obsadené priestory tak dlho, aby nikto nebol po¹kodený. Zvlá¹» mo¾né bude, keï sa spolu s kon¹trukciou núdzového osvetlenia objavia piktogramy, ktoré oznaèia úèel ís» von do lieku.