Hasiaca po iarna bezpeenos

Pri pokusoch o uhasenie po¾iarov sa mnohí µudia reflexívne dostanú k vode. Je to najobvyklej¹í a najprestí¾nej¹í hasiaci prostriedok. Av¹ak, hasièi, hasièi a ¹pecialisti na hasenie neustále plánujú. Výber hasiacej látky závisí od materiálu, ktorý sa má spáli».

Pena proti po¾iaruPri po¾iari horµavých kvapalín, ako je benzín alebo alkohol, sa pri spalovaní peny veµmi dobre vypaµuje. Pena sa nesmie pou¾i» na hasenie horµavých alkalických kovov alebo elektrických in¹talácií a v¹etko, èo hovorí vodou. S meniacimi sa po¾iarnymi prá¹kami sú najviac v¹estranné pou¾itie.V závislosti od ich zlo¾enia mô¾u by» pou¾ité na uhasenie takmer v¹etkých dôle¾itých materiálov. Hasiace plyny, z ktorých najväè¹í je oxid uhlièitý, sú u¾itoèné pri hasení uhoµných po¾iarov, koksu a síry, tie¾ kovov ako je draslík, sodík, vápnik, ¾elezo a zinok. Voda na druhej strane perfektne naplòuje na¹e povolanie v kontakte s dôle¾itými pevnými organickými organickými látkami, akými sú napríklad drevo, papier, uhlie, slama.

Parné hasenie po¾iaru alebo para ako metóda haseniaPodobné spracovanie ako voda má pár ako metóda hasenia. Pravdepodobne budete ma» úspech pri spaµovaní rovnakých materiálov. Hlavný rozdiel medzi parou a vodou je posledný, ¾e voda mô¾e by» odvezená niekde, a pár len v pokojných apartmánoch s kubickou kapacitou nie viac ako 500 metrov ¹tvorcových. V obµúbenej¹ích apartmánoch sa zdá, ¾e prevádzka páru je neúèinná. Dobrý boj proti po¾iaru vy¾aduje nielen znalos» hasiacich látok vhodných pre iné látky, ale aj základ pre ich zber a prejav v oblasti po¾iaru.