Google website translation

Webová stránka je prehliadkou v¹etkých spoloèností, musí by» dobre prezentovaná a obsah by mal by» k dispozícii v¹etkým pou¾ívateµom. Ak je návrh pridelený klientom ¾ijúcim v opaèných krajinách, potom je stránka viditeµná v konkrétnej jazykovej verzii, najmä v príli¹ málo.

Slu¾ba v stavbe musí by» prispôsobená potrebám ka¾dého ¹peciálneho pou¾ívateµa. Stojí za to zvá¾i» jazyky, v ktorých mô¾ete prezentova» svoju vlastnú ponuku, aby si ju v¹imla. Okrem toho, uèenie nemô¾e ma» ¾iadne chyby alebo opomenutia, preto sa prekladá profesionálom.

Samozrejme tie in¹titúcie, ktoré vykonávajú preklady webových stránok z poµského do cudzích jazykov a naopak. Pri pou¾ívaní slu¾ieb takejto spoloènosti by ste sa nemali obáva», èi bude prelo¾ený obsah dobre prepojený. Navy¹e, aj keï sa obsah stránky dostane v textovom súbore, bude sa bez námahy vráti».

Èo je dôle¾ité, keï sa odporúèa, aby prekladateµská agentúra urobila to potom, ¾e prekladatelia zohµadòujú marketingové mechanizmy a iné trhové podmienky. Vïaka tomu sa téma stránky prelo¾ené do urèitého jazyka nezobrazí ani umelo, alebo jednoducho. Preto sa mô¾ete spoµahnú» na skutoènos», ¾e návrh bude jedineèný nie v centrálnej jazykovej verzii, ale stále v tej, v ktorej bude návrh odlo¾ený.

Ak je v¹ak zásada prelo¾ená priamo z webovej èasti, prekladatelia majú tie¾ zachované formátovanie. Preto je µahké prelo¾i» text, ktorý je zlo¾ený v tabuµke, grafe alebo inom grafickom ekvivalente.

Okrem toho kancelária vyvíja aj celú ¹truktúru súborov HTML pre druhú jazykovú verziu, podobne ako posledná navigácia, ktorá sa objaví na èasti, ktorá sa má prelo¾i». So súèasnou technológiou, ktorá vyberá iný jazyk, mô¾ete poèíta» s garanciou, ¾e na webe nebudú ¾iadne technické problémy.