Fiskalny pokladnieny servis

Ak ste vlastníkom akéhokoµvek miesta predaja alebo stravovania, viete veµmi dobre, ¾e rýchlos» pou¾ívateµskej slu¾by je nápojom medzi najdôle¾itej¹ími výzvami, ktoré musíte splni». Pravdepodobne ste v¹ak nikdy nehádali, ¾e veµký dôraz na tento prvok nie je len rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné zavedenie objednávky do tímu a jeho zaradenie do daòovej sumy.

Ak sú va¹e priestory zariadené v ¹tandardných alebo niekoµkých pokroèilých alebo zastaraných pokladniach, posledný prvok výrazne predl¾uje dobu zákazníckeho servisu, ktorá priamo odkladá jeho spokojnos», a jeho spätné získavanie zo slu¾ieb, ktoré ponúkate!Na svadbu je na trhu e¹te viac komfortu a stravovací priemysel mô¾e èerpa» z mnohých technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré priamo odkladajú situáciu poskytovaných slu¾ieb! A tak s touto prácou, ktorá realizuje plán na zlep¹enie kvality stravovacích slu¾ieb, pôsobíme. Ponúkame Vám jeden z najrozvinutej¹ích èa¹níkov a barmanských výrobkov - program Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾ívanie nie je len intuitívne, ale stále je veµmi podobné aktivite na starých fi¹kálnych pokladniach, tak¾e zamestnanci nebudú vytvára» veµké »a¾kosti s prispôsobením sa nedávnym rie¹eniam! Okrem toho celý plán pomáha v dotykovom paneli a poskytuje to správne a èo je najdôle¾itej¹ie, oveµa rýchlej¹ie výber objednávky. Identifikácia èa¹níka je tie¾ charakterizovaná znaèným technologickým pokrokom a jednoduchos»ou obsluhy, preto¾e ide o zadanie kódu, ktorý je vhodný pre daného zamestnanca alebo jednoducho pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je urèite "musí ma»", ak chce by» prítomný v zákazníckom servise na najväè¹ej svetovej úrovni! Gastro Pos je vzia» a oceòovaný v mnohých skvelých gastronomických zariadeniach a príjemných baroch! Nenechajte sa prekvapi», preto len chvíµku dlh¹ie a aby vá¹ domov stúpal na vy¹¹iu a vy¹¹iu úroveò!