Finaneny plan gok

Symfonia idea je balík, ktorý podporuje mana¾ment v stredných a malých firmách. Je to dôle¾itý poµský integrovaný balík vytvorený ¹peciálne pre prostredie WindowsTM. Softvér podporuje znaèku v jej stálej práci vo forme záznamov a servisu ekonomických udalostí.

Modul Financie a úètovníctvo podporuje najdôle¾itej¹ie úètovné operácie (rezervácie dokumentov, súvahy, zúètovania. Modul finanènej analýzy je urèený na podporu práce finanèného a ekonomického oddelenia spoloènosti.Aplikácia Fixed Assets pomáha v stupni pre dospelých uchováva» záznamy a inventár fixných aktív, správne a svetlé hodnoty. Modul HR a mzdy sa pou¾íva na správu platov a typov. Vïaka nim je µahké vypoèítava» mzdy, uchováva» záznamy o pracovnom èase atï. Umo¾òuje vám to kombinova» s USA a ZUS. Mzdový modul na druhej strane zahàòa rôzne spôsoby odmeòovania - vytvára výplatné pásky a správy. Tie¾ vytlaèí potvrdenie o prevodoch.Aplikácia Trade pomáha v podstate predaja a skladového hospodárstva (skladové záznamy. Vïaka tomu je mo¾né vydáva» skladové doklady, predaj, nákup, atï. Je to u¾itoèné pre znaèky s viacerými poboèkami a celkom kompatibilné s tlaèiaròami a registraènými pokladòami. Modul faktúry sa pou¾íva v oblasti predaja a predaja. Umo¾òuje vydávanie dokladov o predaji (faktúry, úèty. Pracuje s fi¹kálnymi tlaèiaròami.Modul Small Accounting bol vytvorený pre spoloènosti, ktoré zjednodu¹ujú úètovníctvo. Pomáha pri registrácii a zaobchádzaní so sídlami so ZUS (pracuje s plánom platiteµa. Vïaka nemu mô¾ete vyrovna» úèty s titulmi a zamestnancami. To zjednodu¹uje analýzu príjmov do urèitej miery.